Nyutat Carita Mangsa Ayeuna

Pangahirna

NU Nyeri Huntu


NU NYARERI HUNTU

 

Ku :  M. Aruman

 

IEU dongeng, saenyana kungsi didongengkeun baheula ku bapa kuring.   Bapa oge meunang ieu dongeng teh ti aki, kitu deui aki meunang dongeng ti buyut. Enya meureun, disebutna teh dongeng nu didongengkeun deui,  cenah pacenah-cenah, nu antukna  ieu cenah diwariskeun deui ka kuring. Teuing iraha kajadianana, nu puguh mah ieu carita teh jaman baheula dina kaayaan  tacan kamajuan. Tong boroning aya listrik, televisi, nu boga transistor oge sadesa teh beunag diitung ku ramo, kitu oge saukur jalma nu jegudradio oge hjarang keneh. Waktu harita lamun aya nu gering tara dibawa ka puskes atawa ka dokter, da puguh harita mah can aya bidan-bidan acan jiga kiwari. Mun aya nu gering sok cukup ku ubar kampung bae sabisa-bisa atawa paling oge tatanya kanu biaseun alias dukun.

Kacaritakeun, harita di lembur aki ngadadak ibur. Iburna mah kusabab bet rea jalma  ngadak-ngadak rea nu nyeri huntu. Alatan ku reana jalma nu nyeri huntu, saban peuting teu puguh dedengean da puguh pating garerung ngarasakeun kanyeri, ngaheang lir sora  bangbara keur nyayang. Lamun aya jalma nyeri huntu isuk-isuk punglak sore, pon kitu  lamun nyeri sore punglak isuk teh lain saukur babasan. Teuing kunaon sababna, nu jelas mah di  lembur ngadadak loba jalma nu ngomongna ngosom,  da parunglak huntuna tea. Aya nu punglak lebah carehamna, aya nu punglak huntu hareupna, malah nu lesot kabeh oge aya, sok komo  nu bareuh pipina mah geus   henteu kaitung.

Nilik kaayaan samodel kitu, aki kuring buru-buru ngayakeun gempungan, pikeun ngungkulan nerekabna kasus nu nyeri huntu. Sakur kolot lembur    diriungkeun, malah teu tingaleun lulugu oge diondang, sugan jeung sugan aya nu leuwih hade sangkan sakumna warga nu  nyeri huntu gancang cageur sabihara-bihari deui, da moal enya, cenah, salelembur kudu arompong.  Nya pamustunganana, tina hasil babadamian teh aya kacindekan nya eta ngutus  ki lulugu sangkan  neangan ubar ka  dukun.

Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, enya ceuk beja, cenah, di Kampung Babakan  aya dukun lepus nu kajojo bisa ngubaran sakur panyakit. Boh panyakit lahir boh panyakit batin, malah nu keuna ku panyakit jieunan samodel keuna ku teluh, pajah teh ku manehna mah  bisa waras deui. Padahal, nu nyageurkeun mah kapan anging kersana mantenna Allah Swt, da manusa mah saukur cukang lantaran.

Eta dukun teh katelah ngaranna Aki Jumanta,  di Kampung Babakan mah hamo bireuk ka eta ngaran. Gancangna carita, basa Ki  lulugu nampa  pancen pikeun neangan ubar tea, satuluyna manehna indit ka Kampung Babakan rek nepungan Aki Jumanta. Ngajugjug eta Kampung kawilang jauh, lamun dilakonan ku badarat  mah   ti mimiti indit nepi ka balik deui bisa nyongcay waktu aya kana genep jamna.

Teu kacatur lalampahan di jalan, kira tabuh sapuluh peuting Ki  lulugu geus anjog di hareupeun imah Aki Jumanta. Teu talangke, Ki Lulugu tuluy ngetrokan panto, teu kungsi lila bray panto muka. Kabeneran nu mukakeun panto teh Aki Jumanta, puguh manehna mah sapopoena aya di imah.

Teu tatanya deui, Aki Jumanta nitah asup ka jero imah Sanggeus diuk dina palupuh nu diamparan ku samak butut, barabat Ki Lulugu ngedakkeun pamaksudan nya eta keur neangan piubareun kusabab di lemburna rea nu katarajang panyakit nyeri huntu. Aki Jumanta gogodeg, kusabab saumur nyunyuhun hulu, kakara cenah, mireng nu nyeri huntu salelembur mah.

Sanggeus surti kana pamaksudan Ki semah, Ki Jumanta nyokot parukuyan ka juru panto pawon (dapur). Satuluyna parukuyan diseungeut, katara ruhakna beureum. Geus kitu Ki Jumanta murulukeun menyan kana ruhak parukuyan, dibarung  kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamake.

Teuing jampe nanahaon, nu puguh mah Ki Jumanta dibarung ngagerem, sakapeung panonna buburilakan kawas embe keur dipeuncit. Haseup menyan nyerebung minuhan patengahan imah, Ki Lulugu  meh-mehan kapiuhan, awahing henteu kuat ngambeu bau menyan. Mireungeuh kaayaan Ki lulugu samodel kitu, Ki Jumanta kawas nu sieun katempuhan. Nya, antukna mah Ki lulugu disina balik. “Ki lulugu,  geus atuh ayeuna mah balik da geus diparancahan ieuh,” ceuk Ki Jumanta, kawas nu ngarasa kagugu ku polah Ki lulugu nu harita ngeluk tungkul bari meungpeukan irung.

Mireng caritaan Aki Jumanta kitu, Ki lulugu nguat-nguatkeun maneh nyarita, “Saa..saa…lajengna kumaha nun, ? ceuk Ki lulugu. “Tah ieu cai bawa, sakur nu nyeri huntu sina kekemu ku ieu cai, tangtu  nu nyeri huntu bakal calageur deui, malah nu punglak oge pasti bakal jaradi deui huntuna,” tembal Aki Jumanta, henteu kireum-kireum.

Ngareungeu jawaban Aki Jumanta kitu, Ki Lulugu atoh kacida, malah manehna gancang cengkat rek pamitan, kusiwel mere duit ka Aki Jumanta teuing sabaraha, bari  henteu poho nyebut nuhun.

Sanajan harita kaayaan geus peuting, Ki Lulugu maksakeun balik. Ongkoh keur manehna mah geus biasa leumpang tipeuting. Kira wanci janari leutik, Ki lulugu kakara anjog ka lemburna. Ceuk pikir Ki Lulugu harita, cai ubar teh moal waka dibikeun harita, kusabab manehna ngarasa cape keneh tas leumpang nu kawilng jauh, pamustunganana cai meunang pamahanan Aki Jumanta teh diteundeun dina erak piring. Tayohna Ki Lulugu teh ngarasa cape tas nyorang lalampahan nu lain bantrak-bantrakeun, da eta henteu kungsi lila ngagoloyoh ka enggon, satuluyna sare mani nyegrek. 

Kira wanci subuh, Ki Lulugu ngorejat hudang. Kituna teh kagareuwahkeun nu sora nu ceurikmani rawah-riwih. Singhoreng, nu ceurik teh taya lian pamajikanana di dapur keur kokosehan.Ki lulugu cengkat, dibarung ku ngarasa reuwas tuluy manehna ka dapur. “Aya naon ieu teh..?” ceuk Ki Lulugu, pinuh kahariwang. “Aduh.., aduuh.., aduuh…,  tulung ieu pengpelangan jadi kieu!” tembal pamajikanana, baria angger rawah-riwih.

“Enya.., .kunaon atuh?” ceuk Ki Lulugu, satengah nyentak. Derekdek pamajikanana, ngadadarkeun naon rupa nu karandapan. “Puguh, tadi teh abdi  hoyong kahampangan, mung basa bade ngaberesihan si Eneng cai dina gentong kosong, kaleresan dina erak aya cai, ku abdi dianggo meresihan ieu.., mung basa dibanjurkeun geuning huntu nu hiji teh janten ngalobaab mani ranggeteng,” ceuk pamajikanana.

Ngareungeu caritaan pamajikanana samodel kitu, Ki lulugu saukur nyerengeh. Teu  ngarasa sieun pedah huntu handap pamajikanana ngalobaan, nu kapikir harita mah, Abah Jumanta pajah teh wacis. Malah ceuk pikir Ki Lulugu harita, isukan mah rek datang deui ka Abah Jumanta, tapi lain rek ngubaran nu nyeri huntu atawa ngubaran pamajikanana, tapi rek melet randa Ku kituna nu nyareri huntu teu bisa kaubaran, pon kitu pamajikanana saban poe gogoakan. Abong ngaranna oge dongeng. 

 .

 

Jalmi & Sapi


sapi.jpg

Murangkalih nuju ningali Sapi, dina salahsahiji acara di Waduk Darma Kabupaten Kuningan, sawatara waktu kaliwat. Saur Teh Nenen Gunadi, kanyaah, kaasih ulah saukur dilarapkeun (diterapkan) ka jalmi atawa lawan jenis, tapi oge ka sasatoan (binatang) sareng tutuwuhan (tumbuh-tumbuhan) minangka ciptaan nu maha kawasa. Saur Teh Nenen deui, nu langkung utami mah kanyaah teh kedah ditamplokeun ka ibu sareng rama, margi Indung teh Tunggul Rahayu  Bapa Tangkalna Darajat.

 

Tong dibahas


Teh Nenen, Kang Dadang, Kang Roni, Kang Awan Sundiawan, Kang Uha Syamsuha, Kang Adesae nuhun masukanana. Kecap mohon maaf ku abdi tos dihapus, digentos ku Solidaritas Blogger. Page komentar mah, ku abdi henteu dihapus, margi kanggo abdi mah ngarupikeun cutatan (catetan sajarah), nu teu tiasa dipisahkeun sareng kahirupan ieu blog. Mung wayahna, aya lima komentar nu ku abdi dihapus ti salah saurang netter (Buktos dina email mah aya keneh ) kumargi dianggap ku abdi tos ngarumpak (ngalanggar) etika sareng tatakrama beh dituna tiasa dianggap ngalanggar hukum sakumaha nu katangtosan di Buku Tamu ieu Blog, yen saupami aya hal nu dianggap ngalanggar etika sareng tatakrama, nya kapaksa ku abdi dihapus. Da upami henteu enggal dihapus, salian matak isin teh, oge sieun janten masalah nu kapapanjangan. Abdi henteu terang naha diantawis baraya aya nu kantos maos eta komentar…?   (Jujur punten, upami tiasa sebatkeun).

Ari komentar nu kecap Urang Kampung (“Orang Kampung Semua”), ngandung hartos ditujukeun ka sadayana nu biasa nimbrung di ieu blog. Kalebet nu ngomentaranana. Ah saleresna mah teu janten pasualan (persoalan), bade nyebat urang kampung orang Kota atawa orang utan oge. Teu matak kasigeung ieuh. Nu maatak nyigeung mah basana nu kotor. Basa nu kotor sareng kasar beda kacida. Keur mah basana kotor, eta deuih mani wantunan ngangkeun-ngangken pajabat penting di Kabupaten Kuningan.

 

 

 

.

 

MTQ


QORI/QORIAH, HAFIDZ/HAFIDZAH TERBAIK MTQ Ke-39

TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2008

 

GOLONGAN ANAK-ANAK

 

Qori Terbaik  I Aceng (Kec. Kadugede), Terbaik  II Rohman (Kec. Cimahi),Terbaik III Iwan Suhadi (Kec. Sindangagung),  Harapan I Oki (Kec. Kuningan), Harapan II Yudi Hermawan (Kec. Subang), Harapan III  Didi (Cigugur). Qoriah Terbaik  I Siti Julaeha (Kec. Kalimanggis), Terbaik II Neneng (Kec. Ciawigebang), Terbaik III Yuni (Kec. Jalaksana). Harapan I Dina Fauziah (Kec. Cigandamekar), Harapan II Rosila Afifah (Kec. Darma) dan Harapan III Ema Nurohmah (Kec.Pancalang).

 

GOLONGAN REMAJA

 

Qori Terbaik  I Ibah Misbah (Kec. Cimahi), Terbaik II Jumar (Kec. Selajambe), Terbaik III Abdul Jabar (Kec. Ciawigebang). Harapan I Sadili (Kec. Cidahu), Harapan II M. Azis (Kec. Mandirancan), Harapan III Arif Hidayat (Kec. Darma). Qoriah Terbaik I  Mira Haerunisa (Kec. Cibeureum), Terbaik  II Ai Siti (Kec. Cimahi), Terbaik III Rika (Kec. Selajambe). Harapan I Ai Siti Robiah (Kec. Karamatmulya), Harapan II Mutmainah (Kec. Karangkancana) dan  Harapan III Neli Nurohmah (Kec. Sindangagung).

 

GOLONGAN DEWASA

 

Qori Terbaik  I Rusnaedi (Kec. Subang), Terbaik II Husnul Mubarok (Kec. Kadugede), Terbaik III Aslahudin (Kec. Cimahi). Harapan I Ahman (Kec. Garawangi), Harapan II Oman (Kec. Selajambe) dan Harapan III  Didi.S (Kec. Luragung).

Qoriah Terbaik I Dede Siti Nurlaela (Kec. Japara), Terbaik II Yeni (Kec. Jalaksana), Terbaik III Iis (Kec. Garawangi). Harapan I Lilis (Kec. Kadugeede), Harapan II U. ST. Rokayah (Kec. Selajambe) dan Harapan III Siti Mariyam (Kec. Subang).

 

MURATTAL

 

Qori Terbaik  I Affan (Kec. Mandirancan), Terbaik II Ayip (Kec. Garawangi), Terbaik III Dedi Marsudi (Kec. Cilimus). Harapan I Fauzan (Kec. Jalaksana), Harapan II Abi (Kec. Karamatmulya), Harapan III Andi (Kec. Garawangi). Qoriah Terbaik I  Al Fitri (Kec. Cimahi), Terbaik II Septia Putri S (Kec. Jalaksana), Terbaik III Imas Maesyaroh (Kec. Ciawigebang). Harapan I Imas Musyarofah (Kec. Karangkancana), Harapan II Neneng Nur Komariah (Kec. Subang) dan Harapan III  Rini (Kec. Garawangi).

 

HIFDZIL QUR’AN 1 JUZ & TILAWAH

 

Qori Terbaik  I Ofik (Kec. Karamatmulya), Terbaik  II Nendi Hidayat (Kec. Cigugur), Terbaik III Azis Muhallim (Kec. Cibingbin). Harapan I Agus (Kec.Mandirancan), Harapan II Jejen Jaenal Abidin (Kec. Ciawigebang), Harapan III Faiz Alamsyah (Kec. Cilimus). Qoriah terbaik  I Winda Lestari (Kec. Cilimus), Terbaik II Siti Jubaedah (Kec. Cibeureum), Terbaik III Imas Masitoh (Kec. Karangkancana). Harapan I Nurhasanah (Kec. Cipicung), Harapan II Hani Nurzakiyah (Kec. Subang) dan Harapan III  Ita Rosita (Kec. Ciawigebang).  

 

HIFDZIL QUR’AN  5 JUZ & TILAWAH

 

Qori Terbaik  I Hidayat (Kec. Garawangi), Abdul Hafiz (Kec. Cibeureum), Terbaik II Sirojudin Abbas (Kec. Ciniru), Terbaik III Wawan Iwandri (Kec. Cilebak). Qoriah Terbaik I Nurhasanah (Kec. Ciawigebang), Terbaik II Cucu (Kec. Cimahi), Terbaik III Siti Luthfi Faoziah (Kec. Cibeureum). Harapan I Uswatun Hasanah (Kec. Jalaksana), dan Harapan II Dede Dewi Sarah (Kec. Pancalang).

 

KALIGRAFI GOLONGAN PUTRA

 

Naskah Terbaik I Ahmad Matin (Kec. Darma), Terbaik  II Ali. S (Kec. Ciawigebang), Terbaik III Lan S Tsauri (Kec. Garawangi). Hiasan Mushaf Terbaik I Toyib (Kec. Ciawigebang), Terbaik II Johan Badrudin (Kec. Sindangagung), Terbaik III Deri Nurjayadi (Kec. Cimahi). Harapan I Ali Asari (Kec. Darma), Harapan II Hadi (Kec. Ciwaru), Harapan III Dodi Najmudin (Kuningan). Dekorasi Terbaik Juara I Sutisna (Kec. Ciawigebang), Terbaik II Heri Erawan (Kec. Lebakwangi), Iyan Hidayat (Kec. Darma). Harapan I Arifin (Kec. Kuningan).

 

KALIGRAFI GOLONGAN  PUTRI

 

Naskah Terbaik  I Elis (Kec. Cimahi), Terbaik II Maya Siti Umayah (Kec. Darma), Terbaik III Siti Rukmana (Kec. Ciawigebang). Hiasan Mushaf Terbaik I Eka Wahyuni (Kec. Cimahi), Terbaik II Latifah (Kec. Ciawigebang), Terbaik III Titin  (Kec. Darma). Dekorasi Terbaik  I Diah Nurul Hidayati (Kec. Kadugede), Terbaik II Lisnawati (Kec. Ciawigebang) dan terbaik III  Ade Nurlaelawati (Kec.Darma).

 

M2KQ

 

Terbaik  I Komariah (Kec. Ciawigebang), Terbaik  II Siti Juliani (Kec. Cibeureum), Terbaik III M. Zaenudin (Kec. Jalaksana). Harapan I Nurhidayat (Kec. Ciawigebang), Harapan II Romdon Nur Samsi (Kec. Cidahu) dan Harapan III  Amirulloh (Kec. Cibeureum).

 

PAWAI TA’ARUF

 

Terbaik I Kec.Cilimus, Terbaik II Kec. Jalaksana, dan Terbaik III Kec. Kuningan.

 

 


 

 

 

 

 

 

gemet.jpgBarade yeuh sorabi sareng gemet..? Mung hanjakal gemetna teu acan asak, janten kedah sabar ngantosan. Bari ngantosan gemet asak, mangga nyanggakeun eta aya buras, gemet sareng seupan cau hatur lumayan etang-etang landong tiris. Nyanggakeun ka sadayana. *

 

 

Rancage


Rancagé dan Samsudi 2008

Menjelang akhir tahun 2007, buku bahasa Sunda (dan juga Jawa) yang terbit mendadak melonjak jumlahnya. Mendadak banyak penerbit yang sebelumnya tak pernah memerhatikan buku bahasa Sunda (dan Jawa), tiba-tiba seakan-akan berlomba-lomba menerbitkan buku bahasa Sunda (dan Jawa), baik buku lama maupun karya baru.

SAYANGNYA, hal itu muncul bukan karena kesadaran akan pentingnya atau minat penerbit terhadap buku dalam bahasa ibu, melainkan karena ada bocoran tentang rencana pemerintah yang akan mengadakan projek pembelian buku-buku dalam bahasa ibu yang dananya miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah.

Meskipun pembeliannya –sesuai aturan main yang dibuat oleh para pejabat yang cerdik– melalui “rekanan” yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang meminta kepada para penerbit diskon 40% sampai 60%, tetapi buat para “penerbit projek” tidak jadi masalah karena perusahaannya tidak mengeluarkan biaya rutin (overhead cost) sebab kegiatannya terutama hanya kalau ada projek.

Buku yang ditawarkannya hanya dicetak sebanyak yang diperlukan sehingga biayanya rendah. Mereka tidak mau “berjudi” dengan menjual bukunya di toko-toko buku karena tahu bahwa daya beli dan minat baca bangsa kita sangat rendah. Artinya, keuntungan yang dia peroleh dari penjualan “buku projek” itu tidak akan disalurkan untuk memperkuat industri perbukuan nasional, melainkan akan disalurkan ke bidang usaha lain –membuat hotel– misalnya.

Dengan demikian, program pemerintah membeli buku dalam jumlah puluhan atau ratusan ribu eksemplar, malah jutaan eksemplar sekalipun, tidaklah memperkuat modal industri perbukuan nasional yang lemah.

Pada tahun 2007, terbit 32 judul buku dalam bahasa Sunda, tidak termasuk buku-buku ajar. Di dalamnya termasuk kumpulan sajak, fiksi (roman dan cerita pendek), fiksi terjemahan, bacaan anak-anak, bahasan (esai), kamus, dan lelucon. Secara garis besar yang bisa dipertimbangkan untuk mendapat Hadiah Rancagé 2008 terdiri dari 3 kumpulan sajak (Lagu Simpé karya Asikin Hidayat, Ruhak Burahay di Palataran karya Itto Cs. Margawaluya, dan Jiwalupat karya Godi Suwarna yang merupakan cetak ulang dari beberapa kumpulan yang pernah terbit); 6 roman (Mapay-mapay Jalan Tarahal karya Itto Cs. Margawaluya, Saéni karya Hadi AKS, Sandékala karya Godi Suwarna, Dalingding Angin Janari karya Usép Romli H.M., Misteri Gunung Koromong karya Aan Merdéka Permana 6 jilid, Teu Pegat Asih terjemahan Moh. Ambri dari karangan Soeman Hs.), 4 kumpulan cerita pendek (Ceurik Santri karya Usép Romli H.M., Kingkin kaya Itto Cs. Margawaluya, dan Kembang Kadengda yang merupakan kumpulan bersama), dan 3 uraian tentang pengalaman di kampung, pengalaman naik haji, dan untaian tentang pentingnya memelihara hutan (Kuwung-kuwung: Catetan lalampahan ka pilemburan karya N. Ding Masku dan Ajun Mahrudin dan Dongéng Kuring di Tanah Suci karya Hj. Amalina Nurrohmah dan Nutur Galur Laku Rosul: Ngaheuyeuk Leuweung Ngolah Lahan karya Prof. Dr. M. Abdurrahman M.A.), kumpulan esai (Urang Sunda jeung basa Sunda), polemik (Polémik Undak-usuk Basa Sunda oleh Ajip Rosidi dkk.) dan bunga rampai (Sajak Sunda susunan Ajip Rosidi).

Seperti yang sudah ditetapkan, buku cetak ulang, kumpulan karya bersama dan karya Ajip Rosidi tidak dinilai untuk mendapat hadiah Rancagé.

Selain Mistéri Gunung Koromong yang memang diniatkan penulisnya sebagai cerita populer hiburan yang susunan bahasanya sembarangan, karya-karya prosa yang lain boleh dikatakan cukup baik susunan kalimatnya. Sesungguhnya tak ada salahnya menulis cerita populer atau hiburan untuk menarik minat pembaca, namun sebaiknya bahasa dan kalimatnya dijaga dengan baik. Begitu juga latar sosial kesejarahannya, apalagi kalau dimaksudkan sebagai cerita dengan latar belakang sejarah.

Ada hal yang menarik dalam karya-karya fiksi yang terbit tahun 2007 itu, terutama karya Hadi AKS, Itto Margawaluya, dan Godi Suwarna yaitu bahwa mereka seperti bersepakat menuliskan kehidupan daerah asalnya dengan mempergunakan bahasa lokal pula. Cerita Saéni karya Hadi, mengambil latarnya di pesisir barat Banten, cerita Mapay-mapay Jalan Tarahal dan cerita-cerita dalam Kingkin karya Itto mengambil latar di daerah Karawang dan Subang, sedangkan Sandékala karya Godi mengambil latar di kota kecamatan Kawali, Ciamis.

Karya-karya Itto melukiskan realitas kehidupan daerah pakaléran (utara) dibumbui dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa setempat dalam dialog tokoh-tokohnya. Akan tetapi, hanya sampai melukiskan realitas sehari-hari tak ubahnya dengan sketsa. Hadi dalam Saéni berhasil melukiskan kehidupan yang lebih dalam, dihubungkan dengan kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat setempat. Hubungan batin antara Ijan (“kami”) dan ibu tirinya dihubungkan dengan sasakala batu Nyi Jompong di dekat Sungai Cibaliung, dihubungkan dengan kepercayaan akan Nyi Munigar siluman yang menghuni Laut Barat.

Bahasa Sunda dialek Banten dalam Saéni tidak hanya terdapat dalam dialog tokoh-tokohnya, tetapi dengan sadar digunakan oleh penulisnya. Dengan gaya cerita orang pertama, dia menggunakan kata “kami” (bukan “kuring”), yaitu sebutan orang pertama yang umum digunakan di masyarakat Banten.

Sementara itu, Godi dalam Sandékala menggunakan sebutan orang pertama “uing” (dari “kuring”, digunakan di lingkungan akrab di perdesaan) dan bahasa dialek Ciamis. Dengan latar belakang krisis sosial-ekonomi yang melanda negeri pada masa reformasi, cerita kehidupan masa kini bersilih tukar dengan kehidupan yang tumbuh dalam kepercayaan yang berakar dalam masyarakat bertalian dengan Perang Bubat beberapa abad yang lalu.

Keduanya terjalin seperti tidak dapat dipisahkan sehingga pembaca harus teliti mengikuti arus cerita yang berhasil dipelihara dengan baik oleh Godi meskipun penggunaan yang eksesif suku kata kata kerja yang diulang seperti “ngagegebrét”, “ngahuhuleng”, “nunungguan”, “ngajajanteng”, “ngalelempéh” dan sisipan “um” seperti “gumerendeng”, “gumeter”, “jumerit”, “gumalindeng” hanya menimbulkan tanda tanya.

Dalingding Angin Janari karya Usép Romli H.M. melukiskan usaha sia-sia gadis korban pergaulan kota metropolitan yang berdua dengan ibunya kembali ke kampung dekat dengan lingkungan pesantren minta dibimbing oleh kiai dan anak gadisnya yang saleh. Ibunya berhasil, tetapi dia sendiri terseret kembali ke dunia yang dia sadari sudah merusak dirinya.

Meskipun penuh dengan uraian tentang ayat-ayat Alquran dan soal-soal keagamaan lain, namun ceritanya lancar. Sayang, ada keteledoran yang harusnya diperbaiki oleh editor namun luput, yaitu keterangan tentang tempat tinggal sang ibu. Pada awalnya disebutkan menumpang di rumah orang, tetapi kemudian disebut bahwa dia tinggal di rumah warisannya sendiri. Begitu juga Néndah yang ketika sehabis mengantarkan Fénny ke terminal pulang ke Jakarta langsung menemui ibunya Fénny, ketika pulang dari rumah ibunya Fénny itu mendapat surat Fénny dari pos.

Kumpulan sajak Lagu Simpé karya Asikin Hidayat dan Ruhak Burahay di Palataran karya Itto Margawaluya, baru merupakan usaha menggunakan sajak sebagai bentuk pengucapan, belum sampai pada gaya yang otentik. Tema yang dimuat di dalamnya pun merupakan tema yang biasa terdapat dalam umumnya sajak-sajak bahasa Sunda.

Setelah dipertimbangkan antara Sandékala dan Saéni, akhirnya diputuskan bahwa Hadiah Rancagé 2008 untuk karya sastra Sunda diberikan kepada Sandékala (roman karya Godi Suwarna terbitan Penerbit Kelir, Bandung).

Dengan hadiah ini, Godi menjadi tiga kali memperoleh Hadiah Rancagé, semuanya untuk karya. Masing-masing tahun 1993 untuk kumpulan sajaknya Blues Kéré Lauk dan tahun 1996 untuk kumpulan cerita pendek Serat Sarwasatwa.

Dengan demikian, ada tiga orang sastrawan yang telah mendapat Hadiah Rancagé tiga kali. Yang lain adalah sastrawan Jawa Suparto Brata, yaitu tahun 2000 (untuk jasa), 2001 (untuk karya kumpulan cerpen Trém) dan 2005 (untuk karya roman Donyané Wong Culika). Dan yang seorang lagi ialah sastrawan Bali I Nyoman Manda yang tahun ini mendapat hadiah lagi untuk karya. Sebelumnya dia mendapat hadiah untuk jasa (1998) dan untuk karya (2003).

Sementara itu, Hadiah Rancagé 2008 untuk jasa karena telah melakukan usaha memelihara dan melestarikan bahasa Sunda diberikan kepada Grup Téater Sunda Kiwari (TSK) pimpinan R. Dadi Danusubrata.

TSK didirikan oleh R. Dadi Danusubrata, R. Hidayat Suryalaga dkk. pada tahun 1975 di Bandung. Sejak itu, TSK tak henti-hentinya mengadakan pertunjukan teater modern dalam bahasa Sunda, walaupun mereka merasakan kekurangan naskah untuk dipentaskan, karena para pengarang Sunda sedikit saja yang menulis naskah drama.

Sejak 1988 TSK menyelenggarakan Festival Drama Basa Sunda (FDBS) dua tahun sekali. Tahun 2008 ini FDBS diselenggarakan untuk kesebelas kalinya. FDBS pertama diikuti oleh sembilan peserta, tetapi tahun-tahun selanjutnya terus bertambah. Tahun 2006 pesertanya ada 53 dan tahun ini ada 60 peserta. Peserta festival itu meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum berhasil mendorong lahirnya grup-grup teater Sunda profesional.

Kebanyakan peserta FDBS itu anak-anak sekolah karena TSK ingin membangkitkan minat dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa ibunya.

Hadiah Samsudi

Pada tahun 2007 ada 5 judul buku bacaan untuk anak-anak yang terbit dalam bahasa Sunda, yaitu Banjir Getih di Pasantrén Cimarémé oleh Aan Merdéka Permana, Lalampahan Napoléon saduran H.A. Rochman, Si Sekar Panggung dan Ochank oleh Tatang Sumarsono, dan Catetan Poéan Réré oleh Ai Koraliati.

Banjir Getih adalah “cerita sejarah” yang ditulis sembarangan tanpa usaha penulisnya untuk mengetahui latar sejarahnya, bahasanya juga sembarangan. Lalampahan Napoléon (saduran) mengisahkan kehidupan Napoleon Bonaparte. Ochank karya Tatang Sumarsono naskahnya memperoleh hadiah kedua dalam sayembara mengarang roman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh PP-SS tahun 2007. Buku berkisah tentang pengalaman Ochank yang dihubungkan dengan kepercayaan akan adanya dunia siluman ular sambil membangkitkan kesadaran anak-anak yang membacanya akan arti lingkungan.

Sementara itu Si Sekar Panggung sangat menarik karena mengenai kehidupan anak-anak yang ingin menjadi joki dan sehari-hari bergaul dengan kuda. Pengarang dengan cermat melukiskan kehidupan orang yang mempunyai dan mengurus kuda lomba yang dalam bahasa Sunda sebelumnya tak pernah ada.

Catetan Poéan Réré (Catatan Harian Réré) juga mengenai masalah yang sebelumnya tak pernah dijadikan tema cerita dalam bahasa Sunda, yaitu masalah kelainan pada kejiwaan anak banci. Dan Ai mengemukakannya dengan sederhana, tetapi menjaga ketegangan dengan membukanya sedikit demi sedikit melalui catatan harian adiknya yang perempuan. Masalah yang musykil itu dikisahkan oleh Ai dari kacamata anak gadis yang secara terpaksa menjadi penanggung jawab rumah tangga keluarga, karena ibunya meninggal dan ayahnya pergi. Bahasa yang digunakannya sangat cermat dan terpelihara sehingga baik untuk contoh bagi anak-anak yang membacanya. Naskahnya mendapat hadiah pertama dalam sayembara mengarang bacaan anak-anak yang diselenggarakan oleh PP-SS tahun 2007.

Setelah dipertimbangkan dengan saksama, Hadiah Samsudi 2008 ditetapkan untuk diberikan kepada Catetan Poéan Réré karya Ai Koraliati (terbitan Penerbit Grafindo Media Pratama, Bandung).***

AJIP ROSIDI

Budayawan Sunda dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancagé

Sumber : KHASANAH/ HU. Pikiran Rakyat Sabtu 2 Februari 2008

%d bloggers like this: