Lemburkuring2007

Pesta Dadung

17 Pairan

Menurut cerita masyarakat Desa Legokherang, Pesta Dadung berasal dari kata pesta dan dadung. Pesta berarti kariaan atau hiburan, sedangkan dadung berarti tali yang biasa digunakan untuk mengikat kerbau dan sapi.

Ada juga yang mengartikan pesta dadung adalah syukuran, kariaan, hiburan bagi budak angon (anak gembala ) dan para petani ratusan tahun lalu.

“Tradisi ini biasanya dilaksanakan satu tahun sekali, terutama setelah melaksanakan panen,” kata Abung (30), warga Desa Legokherang.

Advertisements

17 thoughts on “Pesta Dadung

 1. aya oge pesta dadung na raraga SEREN TAUN CIGUGUR 1946 SAKA.
  mangga info na aya di facebook simkuring http://www.facebook.com/linggarjati.organizer

 2. Di pasihan gambar kang… Meh langkung eunceup.

 3. Akang, kanggo taun ayeuna, iraha di ayakeun naa…?
  palay ilu biung…

 4. Sajak ti Jalan ka Mana

  Ngémploh pucuk-pucuk entéh
  Mulas léngkob jeung lamping nu keur gumiwang
  Sapanjang jalan rumangsang muru hibar gebur beurang
  Hawar-hawar, kahariwang dilaungkeun kawih leuweung
  Sabot mipir jegir pasir jeung kaketir nangtang ringkang
  Lalaunan angin rintih ngusapan lengkah guligah Luak-léok ngitung tikungan
  Kalah kérok balas nyawang pulas haté jeung langitna
  Balitungan antara was-was mun nyorang lelewang jungkrang
  Jeung panggupay ti palebah mumunggang gunung panungtung
  Padungdengan sabot méga katémbong beuki meuleukmeuk
  Samar-samar nyidem hujan jeung guludugBeuki jauh nyusud waktu
  Bet kasarung satengahing kahayang nu pasulabreng
  Antara ngajuringkang ka landeuhkeun, ka sisi talaga wening
  Atawa rék terus nyusul jangjang julang kumalayang nilar sayang
  Humandeuar ti tetelar ka tetelar nu horéng teu matak kelar
  Kalah awor jeung geuneuk kelun halimun
  Ngalulungsar di totowang
  Mépéndé rurungsing jantung nu gumuruh silantangan
  Sanggeus lawas ngaprak mangsa ngasruk tegal alimusa
  Beuki surti yén mumunggang panganggeusan ngancik dina sanubari
  Ngan kari ngaragap diri nu mindeng ngaberung mangprung
  Kari naker ieu ketak saméméh béakeun hégak

  (Pangaléngan, 07)

 5. Kawung Ratu

  Kategori: Carita Pondok

  Dilebetkeun: 19-05-2008
  Carita Pondok Wahyu Wibisana

  DI SADESA Mandalasari jigana mah ngan kawung Aki nu pangjugrahna teh. Lain si sombong, sanajan dibandingkeun jeung kawung bogana Ki Jumsi ge. Ari kawung Ki Jumsi, enya jugrah, tapi lahangna kos nu atah raru, sok haseum bae.
  Mokaha da, dina usum kieu, ari kana saratus perak mah sapoena eta kawung teh bisa mere, teu hese-hese. Lakar daek bae ngaropeana.
  Ku Aki eta kawung dibere ngaran peringetan ka Kangjeng Dalem Wira Tanu Ningrat. Minangka pangeling-eling ka anjeunna, disebut wae Kawung Ratu.
  Riwayatna mah kieu eta teh: Baheula, waktu Aki ge ngora keneh, can jaman merdeka harita teh, eta kawung jeunah keneh, can diropea. Ari carulukna mah geus aya, ngan leungeunna can nongtot.
  Harita Aki boga deui kawung tilu, nu jadi di sisi walungan Cilonggan. Nu eta mah geus lila bisa disadapna, ngan teu pati matut.
  Saban Aki rek nagenkeun lodong kana kawung nu tilu tea, Aki nga-randeg heula di handapeun tangkal kawung jeunah. Da enya, estu jadi angen-angen pisan, sangkan eta kawung bisa mere pakasaban anu lumayan. Ku Aki sok diajak nyarita kieu: “He Nyi Mas Pohaci Jubleg Ireng, parawan Mandalasari nu ngadeg di sisi jalan liliwatan, geura pintonkeun panangan salira, mancer geutah madu tina rema salira ….
  Teuing kalah ku mindeng, teuing memang geus waktuna, leungeun eta kawung teh teu lila nongtot. Ari geus nongtot bet jadi bingung Aki teh, sok sieun sal ah nyigayanana. Da eta kawung teh pelak Aki jaman budak. Poho deui karuh, nyanghareup ka mana waktu Aki melak eta kawung, asa ngaler asa ngidul. Apan sok pundung mun salah nyigayanana mah. Jadi nyigayanana kudu lebah tempat melakna. Upama teu kitu, hamo. Lain omong bebenjon ieu teh, enya, sidik, nurutkeun pangalaman Aki kitu, sotenan.
  Ku lantaran poho terus, nya Aki teh tahajud heula, hayang dibere ngimpi ku Pangeran. Hayang kaimpikeun deui teh kalakuan jaman Aki melak kawung eta. Kaliasan bet kaparengkeun. Aki ngimpi. Jeung Aki percaya pisan kana eta impian teh. Dina itungan, Aki melak kawung nyanghareup ka beulah kaler. Jadi nyigayan kawungna oge kudu ti beulah kaler. Aya deui nu jadi pikiran harita teh. Naha ditinggurna kudu keur gumear atawa gumucrak-koneng. Apan beda-beda sipatna kawung teh. aya nu kudu ditinggur waktu kembangna gumucrak-cibeas, gumu_crak-koneng, tumereb, gumear, humeor, lumecir, humangit, malah aya nu kudu geus beukah. Tah eta Aki can nyaho. Tapi nya tungtungna mah dipaparah bae. Waktu keur gumucrak-koneng, mimiti ditinggur.
  Ku lantaran marawanan, basa ceg kana leungeunna Aki ngomong kieu: “Nyi Parawan Mandalasari, montong getek montong ngepeskeun, poe ieu teh poe pangantenan urang, perlu cisusu jangeun turunan …”
  Ninggurna ati-ati pisan, bakuna mah sieun katinggur heunteu careuhna. Kumaha keh mun -kitu, kana pundung deui bae. Taktage kawung mah kos jelema – eh kos parawan meureun – kudu asak ngolona.
  Sanggeus ditinggurna lita, heg diayun. Jeung sanggeus katimbang waktuna, si kembang teh tuluy wae dipagas, dipopok ku legoh tangkalak sabiasa.
  Nyeta atuh, ari mimitina mah eta kawung teh bet matak rudet bae. Keur lahangna saeutik teh, haseum beak karep. Ku taksiran Aki, eta kawung keur gering. Eta we da kalah ka gegedoh nu ka luar teh, rujit.
  Jeung eta harita, neangan kacembeng, kuat kukulintiran ka ditu ka dieu, weleh teu manggih. Nya kapaksa wae ku daun kanyere. Eta leungeun kawung nu geus dipagas teh, heg disusut ku daun kanyere, ava ulah loba teuing gegedohna. Minangka obat doktorna meureun mun ayeuna mah.
  Jaba ti eta, lahangna diraru. Sok akar kawao diasupkeun kana lodongna sanggeus dipuput teh. Gen ditagenkeun dina leungeun kawung. Enya rada saleuheung lahangna teu haseum teuing.
  Beuki lila eta kawung teh beuki pikalucueun. Lahangna teu haseum sarta beuki jugrah bae. Sapoe-sapeuting dua lodong teh aya kana dua bonjoreun mah, nitih salodong sabonjor. Mucekil pisan sakitu teh.
  TAH harita aya pemundut ti Ratu di nagara teh. Punduh Cakra dina hiji poe datang ka Aki. Cenah, Kangjeng Dalem Wira Tanu Ningrat mundut dipangdamelkeun gula ka unggal somahan ti wewengkon Ta-raju jeung Salawu nu sok nyadap. Di desa Mandalasari nu kapeto teh nya Aki pisan. Tangtu Juragan Kuwu nu nuduhkeunana teh, da piraku Kangjeng Dalem uningaeun onamaning.
  Beu ambeu, Aki teh dipundutan ku Ratu geuning, kudu nyieun gula sireum jeung gula kerenceng. Pagawean nu bangga eta teh. Tapi sakumaha banggana oge, da dawuh Ratu, piraku bet dipagak, tangtu diestokeun pisan. Apan cenah “guru-ratu wong atua karo, wajib sinembah.”
  Tegesna Ratu nu faoga nagara katut uteuk-tongo-walang-tagana, piraanan mundut gula sireum jeung gula kerenceng,cek Aki teh. Malah bungah nu aya, dumeh kapercaya ku menak ti dayeuh.
  Eh poho, eta, nu dipundutan gula di desa Mandalasari teh lain Aki wungkul. Duaanjeung Ki Tasrip nu boga kebon kawung pohara legana. Kawung nu jadi kaagulanana, ku manehna dingaranan Kawung Juuh, eta meureun pedah lahangna juuh pisan, jugrah.
  Jigana rek dipriskeun Aki jeung Tasrip teh, mana nu leuwih bisa nyadap jeung nu bisa nyieun gula. Atuh tangtu wae Aki enya-enya mah, sieun eleh, sieun isin ku Ratu.
  Kabeneran kawung nu tadi teh keur purug, leungeunna kuat satilu-tilu. Disadap kabehanana. Atuh Aki teh aya harepan, lantaran lahangna geus beunang dipercaya tea. Jadi baris meunang lahang nu hade tur loba. Cek angkanan harita, upama Aki meunang pris ti Ratu, Kangjeng Dalem, eta kawung teh rek dingaranan Kawung Ratu.
  Dina enggoning nyadapna harita, estu sagala elmu Aki pamere ti nini-aki diketrukkeun kabeh. Boh jangjawokan boh kias-tarekahna sangkan meunang lahang loba tur alus, kabeh dijalankeun. Ieu teh awahing hayang kaanggo ku Ratu bae.
  Waktu lahang nu ditaheur keur nyengka, pok Aki ngaharewoskeun jangjawokan. Kitu deui waktu geus rumamat.Tuluy dijait. Ti dinya terus diguis. Terus diguis henteu dicitak, lantaran apan rek nyieun gula ke-renceng jeung gula sireum tea.
  Sajeroning ngaguis, Aki teu poho mapatkeun jangjawokan karuhun, menta sangkan gulana kamanah ku Ratu, sing bodas-ngeplak gula sireumna, sing ulah tutung-atahan gula kerencengna.
  Taksiran paneda Aki teh diijabah. Eta bae hasilna cek Aki mah estu nyugemakeun pisan. Tuluy ditorosan dihade-hade, sangkan engke di mana aya nu ti desa, kari sok.
  Waktu Ki Punduh Cakra datang rek nyokot gula haturan Kangjeng tea, bari ngasongkeun teh teu poho Aki mapatkeun jangjawokan minangka pangjajapna, ambeh gulana dipiasih ku Ratu, kamanah ku menak.
  Lila Aki ngadagoan beja ti dayeuh. Aya kana dua Jumaahna, sarta dina hiji poe, Punduh Cakra datang deui.
  Pokna: “Ki Sukarma, gula kerenceng jeung gula sireum teh geus katampi ku Kangjeng Dalem. Jigana mah kapuji ku anjeunna. leu kuring masrahkeun suratna …”
  Bari ngadegdeg Aki nampanan eta surat. Aksarana aksara Sunda. Heg ku Aki dibaca. Mun teu salah kieu unina teh:
  “Ki Sukarma di Babakan Kiara, desa Mandalasari. ieu kula Dalem Tasikmalaya, Wira Tanu Ningrat, mere beja yen gula ti anjeun geus katampa sarta kapuji hadena.
  Dina ieu surat kaula mere duit, lumayan pikeun dipake jimat ….”
  Kitu asana eta eusi surat teh. Enya eta surat teh dibarengan ku duit sabenggol. Bener sabenggol, teu kurang teu leuwih.
  Upama diitung ku harga gula mah, duit sabenggol teh, wah teu kabual. Rugi malah. Tapi ngingetkeun, yen eta duit teh – sanajan ngan pangaji sabenggol – citresna ti nu jadi Ratu, bungah nu aya. Sarta sakumaha dawuhanana yen eta duit kudu dijieun jimat, ku Aki teu digasab, diteundeun didama-dama pisan.
  Ti harita kawung nu tadi teh dibere ngaran Kawung Ratu. Kabeh urang desa Mandalasari, nepi ka desa Puspahiang oge geus nyarahoeun, yen Aki meunang pris. Pris kahiji malah di sa-Salawu oge.
  Dina hiji peuting bet eta kawung teh kaimpikeun. Dina itungan nu kadeuleu harita, eta kawung teh bet leungeunan sarta sirahna saperti awewe, pohara geulisna. Kitu lah jiga burok, ngan awakna lain kuda, tapi kawung. Ngong eta burok kawung teh ngawih anu maksudna menta ka Aki persenan ti Ratu.
  Anggeus ngawih, ana korejat Aki hudang. Bet make muringkak bulu punduk. Inget harita malem Jumaah kira wanci janari leutik.
  Kaganggu ku mikiran impian, Aki teu sare deui. Nyileuk bae. Ceuk hate: Enya Nyi Mas Pohaci Jubleg Ireng teh mundut persenan ti Ratu geuning. Jeung ahirna, sanggeus dipikir dibulak-balik, gilig we hate teh, yen duit sabenggol nu ti Ratu tea, rek dibikeun ka Kawung Ratu. Da enya mana kitu oge, hakna.
  KACARITAKEUN isukna, rebun-rebun keneh, Aki geus indit bari mawa duit benggol, rek ngajalankeun niat tea. Tah harita meunang kareuwas nu pohara teh. Ti kajauhan geus katembong, yen di handapeun Kawung Ratu aya 12jelema. Ana dilelek-leiek, geuning eta jelema teh nu rek deleka, da keur ngagedek bae nuar Kawung Ratu. Nataku Aki sewot na, serepet nyabut bedog panjang bari ngagorowok:
  “Sia rek nuar kawung aing, hah? Hayang dicacag?”
  Jelema nu aya di handapeun kawung gancang ngalieuk. Masya Allah geuning manehna teh Ki Tasrip tea. Enya Ki Tasrip nu eleh pris tea. Tah barang manehna neuleu beungeut Aki, gancang manehna mabur, lumpat tipaparetot. Ku Aki meunang sawatara pentangan mah diudag, tapi teu kebat, da cek ingetan karo-karo burung. Tuluy we balik deui kana kawung.
  Diilikan tapak kampak dina tangkal Kawung Ratu teh, hadena can pati jero. Leuh diwaaskeun upama Aki teu gancang-gancang ka dinya, kana lapur tah kawung teh. Mangkaning kawung geus ngaronjatkeun darajat Aki di desa, malah julukan Kawung Ratu oge geus kawangikeun, Piraku we mun teu meritegeg upama aya nu nuar teh.
  Kaharti ku Aki, Ki Tasrip teh sirik, pedah kawungna teu meunang pris. Kawung Juuh-na eleh ku Kawung Ratu. Art kituna mah, nya sarua wae meureun jeung Aki, manehna oge hayangeun kamanah ku menak, hayang kaanggo. Tapi nasib hade aya di Aki. Banget-banget Aki nganu-hunkeun ka Pangeran jeung ka para karuhun nu ngawaris jangjawokan jeung elmuning kias tarekah tea.
  Estu jadi udagan Aki, iadi udagan sarerea, hayang jadi somahan anu hade teh. Da ngarumasaieun hirup digeugeuh ku menak. Maksud Aki teh di dunya. Jadi fay a barang kinasihan, upama dipundut atawa dipika-palay ku nu ngaheuyeuk nagara mah, tangtu disanggakeun kalawan kabungahan.
  Katurug-turug Aki percaya pisan, yen dawuh Ratu mah sok saciduh metu, sabda menak sok saucap nyata tea. Aki yakin, ku kaanggona gula kerenceng jeung gula sireum tina Kawung Ratu, bakal aya karasana kana kahirupan Aki. Buktina eta Kawung Ratu teh beuki jugrah bae lahangna.
  Tah nya; kacaritakeun duit benggol nu ti Kangjeng Dalem ku Aki di-asupkeun kana hate Kawung Ratu. Mimitina mah rek di beh handap bae, kabeneran aya urut kampak tea. Ngan dipikir, bisi aya nu manggih-an. Ku lantaran kitu terekel naek kana sigay; kira sadeupa deui ti pucuk, heg molongoan tangkalna, bes benggol teh diasupkeun ban ngomong:
  “leu Nyi Mas Pohaci Jubleg Ireng, kuring nyanggakeun kagungan, mugi ditampi ..,.”
  Ti harita Kawung Ratu teh dieusi benggol jimat. Aneh karasana ku Aki asa aya komaraan sanggeus kitu teh. Euh tangtu perbawa jimat ti Ratu, cekhate.
  Isukna Aki meunang beja pikareuwaseun. Majah Ki Tasrip geus maot ngagantung maneh dina tangkal Kawung Juuh. Inna lillahi, cek hate. Manehna .maot lantaran eleh pris meureun. Eleh berjuang cek basa ayeuna mah, berjuang sangkan kaasih ku Ratu. Teu ngabibisani, cacak mun Aki eleh oge, kana kawas manehna. Ngan teuihg ketang ari kudu ngagantung maneh mah. Nu tangtu, boga perasaan teu bisa jadi somah-an nu hade mah, pasti aya.
  UJANG, NYAI, geuning maraneh teh ngabandungan omongan Aki bangun pogot kitu? Naha rame pangalaman Aki teh? Asa teu pira pila-kadar ngadongengkeun kawung! Panjang sotenan dipanjangkeun ku Aki, itung-itung Aki mulangkeun deui panineungan ka mangsa baheula. Da ari lalakonna mah pondok pisan.
  Jigana, tangtu Ujang-Nyai oge boga kahayang cara Aki. Hayang jadi somahan – rayat meureun cek basa ayeuna mah – nu hade. Enya? Pi-raku bae mun henteu teh. Ari lantaranana apan urang hirup teh estu ka-purba ku menak. Cek ayeuna mah meureun ku Bapa-bapa Pamingpin. Tina hal ieu, Aki yakin pisan, yen tangtu sarua, mo beda. Upama geus beda, nya bengkok sembah tangtu bakal aya mamala. Nagara bakal kacrut werit jeung ilang dangiang, lantaran somahanana geus malung-kir ka nu jadi ratuna. Naudubillahi mindalik!
  Ku lantaran kitu, waktu dina hiji poe Aki kadatangan jurungan ti kacamatan, yen Juragan, eh Bapa Camat, mundut gula galeuheun, ku Aki teh estu disanggupan pisan. Ras inget ka jaman baheula. leuh, Aki mah teu ngawiji-wiji ka nu jadi menak teh. Teu pedah jaman baheu_la teu sarua jeung jaman ayeuna. Sarua bae. Menak mah menak bae, sanajan ayeuna geus ganti ngaran oge, da hakekatna mah moal beda.
  Kira dua minggu ka tukang, waktu Aki neang leungeun Kawung Ratu, manggih pangalaman nu matak ngajenghok. Nya eta deukeut tangkal kawung geus aya calecer. Beu, cek hate, .tangtu ieu teh calecer ti Desa nu rek ngalegaan jalan. Ari disidik-sidik, sihoreng calecer teh ayana beh ditueun kawung. Harita Aki ngaheruk lila pisan, ret kana
  Kawung Ratu, ret kana calecer.
  “Emh, deudeuh teuing Kawung Ratu, meureun maneh teh bakal di-tuar dajalan rek digedean,” cek hate. Nya eta atuh, ku hanjakal Kawung Ratu teh jadina meh dina kuta pisan, jadi kasipat ku calecer tea.
  Pohara Aki sabilna. Ras inget kana pamundut ti Juragan Camat. Ras inget deui kana parentah ti desa. Mangkaning kawung Aki teh ngan tinggal Kawung Ratu wungkul. Jadi pikeun nedunan pamundut ti Kaca-matan, Aki satadina mah ngandelkeun ti Kawung Ratu. Tapi harita rek dituar, titahan ti desa.
  Art nu matak sabil, ka ditu kumaha ka dieu kumaha. Apan Desa jeung Kacamatan teh sarua bae kudu diturut parentahna. Boh Juragan Kuwu, boh Juragan Camat, sarua menak nu wajib sinembah tea.
  Aya nu matak ngarugikeun Aki teh. Nya eta tipama parentah ti Desa diturut. Atuh meureun mun dituar, kana leungit pakasaban Aki nu baku. Tapi kumaha da eta parentah nu kudu diturut.
  Upama teu diturut, beu aya kudua atuh Aki teh nyontoan ka nu ngaro-ra. Apan tadi ku Aki geus dicaritakeun, yen upama kitu, bengkok sem-bah tea. Eta Aki teu niat, bararaid teuing!
  Tapi Aki perlu ku eta kawung. Kahiji keur pakasaban Aki, kadua keur nedunan pamundut ti Kacamatan tea. Keun ari pakasaban Aki mah, teu penting, tapi eta pamundut ti Kacamatan.
  leuh Ujang-Nyai, karasa bohongna omongan Aki nu pangahirna bieu? Majar keun ari pakasaban Aki …. Ah, nyeta atuh Ujang, Nyai, sabener na Aki butuh pisan ku eta kawung teh. Eta teh hirup Aki, Ujang, Nyai. Upama euweuh eta kawung meureun Aki beuki kokoro.
  Jadi sarua pentingna, boh pikeun nedunan pamundut ti Kacamatan, boh pikeun kahirupan Aki sorangan.
  Beuki dieu pamundut ti Kacamatan beuki mereg bareng jeung paren_tah ti Desa sangkan Kawung Ratu gancang dituar. Duanana parentah ti menak, duanana kudu diturut.
  Ari peuting tadi bet eta Kawung Ratu teh kaimpikeun deui. Da enya atuh, nepi ka Aki mah boga anggapan, yen eta kawung teh lain saka-wung-kawungna, estu titisan Nyimas Jubleg Ireng nu asalna tina daging jeung getih Dewi Sri urang kayangan. Ku lantaran kitu pangrumat Aki terhadep eta kawung, pohara enya-enyana, dipusti-pusti pisan cara ka jelemabae.
  Enya, eta kawung teh peuting tadi kaimpikeun deui. Dina itungan, manehna nembongan ngarupakeun hiji putri nu make pakean sing sar-wa bodas. Heg ngagupayan ka Aki. Ari disampeurkeun, bet kadenge manehna ngawih, pokna:
  “Pileuleuyan, pileuleuyan,
  kuring digupay ku langit,
  pileuleuyan, pileuleuyan,
  kuring ditundung ku bumi.”
  Jigana mah geus terus rasa ka manehna, yen moal lila deui manehna rek dituar mana kaimpikeun kitu oge. Geus boga wirasat, yen lalakonna tereh tamat.
  Impian peuting kamari meureun minangka iber pileuleuyanana.
  Aki jeung manehna tereh papisah. Beurat puguh ge. Ngingetkeun geus kalilaan babarengan, sakaduka-sakasuka, asa jeung dulur pet ku hinis bae.
  Ayeuna Aki pohara baluwengna, sabil nu taya papadana. Ras inget Kawung Ratu daek teu daek kudu dituar. Leuh, mun dituar teh meureun sarua jeung maehanjelema, cek Aki mah. Dosa jeung teu kaduga.
  Coba kumaha timbangan Ujang jeung Nyai, lamun maraneh nyangha-reiipan perkara kieu? Inget kana papatah “guru, ratu wong ‘atua karo wajib sinembah,” inget kana pangabutuh sorangan jeung inget yen nu kudu dituar teh Kawung Ratu pisan nu ku Aki dianggap jelema nu boga nyawa.
  Ayeuna lalay geus mimiti ka luar. Geus meh sareupna. Nyanghareup-an peuting, engke, pohara wegahna, lantaran isuk kudu aya putusan. Isuk gagasan leungeun kawung geus waktuna dibuka, lahangna geus kerep nyakclakanana. Pamundut ti Kacamatan bisa ditedunan upama Kawung Ratu teu kudu dituar.
  Rek kumaha ieu leungeun Aki isukan? Naha ngecekkeun kampak kana tangkalna nepi ka kawung jadi pogor atawa nagenkeun lodong kana leungeun kawung …. Eta can kapikir ku Aki, tapi kuma isuk bae. Engke peuting Aki rek mikir.
  KITU kira-kira obrolan Aki Sukarma ka kuring kamari teh. Nyaritana estu binarung rasa jeung dareuda hate. Persualan nu disanghareupana-na pohara beuratna. Kuring ge teu bisa mutuskeun kudu kumaha ma_nehna teh, naha kudu nyadap atawa kudu nuar kawung.
  Tapi poe ieu pisan, tadi isuk-isuk, manehna geus mutuskeun sorang_an. Manehna geus ngajawab persoalanana pribadi. Jigana mah meu-nang mikir sapeupeuting. Yen kudu kitu.
  Tadi isuk-isuk, kuring bareng jeung urang kampung Babakan Kiara ngahaja nepungan manehna ka Kawung Ratu.
  Barang datang ka handapeun kawung, meh kabeh taya nu kuat tanggah. Kabeh ngaheruk.
  Ret kuring kana tangkal kawung. Aya tapak ngadek, tapi can patijero. Kampakna ngagoler dina taneuh, teu jauh tina puhu sigay. Sanggeus kitu lalaunan panenjo kuring mapay sigay ka luhur suku Aki Sukarma geus ngagulayun.
  Cek hate: Poe ieu geus leungit hiji tukang nyadap kahot nu geus ka koncaradi desa Mandalasari anu ngaran Aki Sukarma.
  Jeroning kitu kuring asa ngadenge nu ngawih ti lebah tangkal ka_wung. Sorana gaib naker:
  “Pileuleuyan, pileuleuyan,
  kuring digupay ku langit,
  pileuleuyan, pileuleuyan,
  kuring ditundung ku bumi ….”

 6. Saung Pangreureuhan, 2002

  Tifatul Sembiring, Anda Jangan Menghina Budaya Sunda!
  Kategori: Seni Budaya | Diterbitkan pada: 15-02-2009

  Oleh DHIPA GALUH PURBA

  Membaca komentar Tifatul Sembiring di HU. GALAMEDIA mengenai tari jaipongan, membuat saya merinding. Tifatul mengatakan bahwa seni tari jaipongan lahir di tempat negatif dan berkembang di tempat negatif. Saya heran, seorang tokoh yang mengerti agama, koq begitu mudahnya memponis suatu hal tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu. Pernyataan itu adalah fitnah yang sangat menyakitkan bagi orang Sunda. Tifatul mungkin lebih paham bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
  Ketika saya menjadi moderator dalam diskusi di acara “Pesta Buku Bandung” bersama Rieke Diah Pitaloka dan Lia Refani (10/02), saya sempat terpancing pada saat Rieke mengomentari tari jaipongan. Tanpa sadar, saya langsung berbicara cukup panjang-lebar mengenai jaipongan dan membantah fitnah Tifatul Sembiring. Saya baru sadar ketika Rieke, sambil berguyon, berkata, “Enya sok teruskeun, urang we jadi moderatorna. (Iya, silahkan teruskan, saya yang menjadi moderatornya)”.

  Tifatul Sembiring rupanya tidak tahu sejarah. Coba bacalah Ensiklopedi Sunda karya Ajip Rosidi, dkk. Disana dipaparkan sejarah tari jaipongan yang sama sekali bukan berasal dari tempat negatif. Kalau tidak tahu tentang budaya Sunda, sebaiknya Tifatul Sembiring jangan asbun, so tahu, dan begitu sombongnya merasa diri menjadi orang besar. Tifatul Sembiring, anda harus banyak membaca tentang budaya Sunda sebelum berkomentar.
  Jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Lalu, jaipongan dipopulerkan menjelang akhir tahun 1970-an. Selain oleh Gugum Gumbira, juga oleh Tati Saleh (almh), dan Euis Komariah. Jaipongan sama sekali tidak lahir dari tempat negatif semacam lokalisasi prostitusi. Jaipongan adalah pengembangan dari pencak silat, yang merupakan seni kebanggaan masyarakat Jawa Barat.
  Jika Tifatul Sembiring tidak suka jaipongan, tidak usah memfitnah tarian tersebut. Tanpa harus disukai Tifatul Sembiring pun, jaipongan tetap dicintai masyarakat Sunda. Hanya ada satu jalan untuk mengobati luka masyarakat Sunda, TIFATUL SEMBIRING HARUS MINTA MAAF KEPADA MASYARAKAT SUNDA ATAS FITNAH YANG DILONTARKANNYA.***

  apa sih yang udah di lakukan pks untuk bangsa ini…..

 7. eh…. teh dedeh urang pamulihan, kenal ma jojo, darto, abung, dede, dll teu ? eta teh sadaya ti legok….he…3x

 8. tah…ti SMA Subang geuning nya?angkatan taun sabaraha?

  tuda eta meong aya ku teungteuingeun nya………!!!

  dasar meong degluuuugggg…!
  kagila-gila teuing……,
  hehe…sok lah teraskeun deui ngadamel carita nu langkung seruuu….diantos!

 9. oh teh dedeh….aya di perbatasan bekasi… damel nya.., a koko mah linggih di tjg priok jakarta utara, hoyong seuri maos komentar ti teh dedeh … tisa sedol oge…. he…3x, eh punten kapungkur nuju sakola sma di subang sanes..? atawa dimana…?

 10. abdimah di bekasi.perbatasan karawang-bekasi.
  dupi a koko dimana linggih ayeuna?

 11. nuhun ka d2h kurnia…anu tos maos artikel, salam wanoh oge nya….ka urng pamulihan, ke iraha ameng lah….nuju dmn …..

 12. maca carita di luhur,matak lelenyapan kana hate.

  ngenes…
  hanjakal…
  nalangsa…
  teu karaos cipanon nyurucud.
  maca bari inghak-inghakan. deudeuh teuing…….akiiii…..

  salam tepang ka a koko.
  kawit teh ti legok herang kitu?abdi ti pamulihan.

  wasalam

  teh dedeh

 13. Carita Pondok

  BEREKAT

  Ku : Maman Aruman

  LAYUNG koneng hibar beulah kulon, angin halodo ngahiliwir nebak kana kembang di pakarangan pating aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Wanci ashar harita teh, di hareupeun imah Si Aki geus diuk nyanggeye dina korsi butut bari ngelepus udud daun kawung bangun nu nimat naker.
  Haseupna nyerebung jiga nu keur muput reungit.
  Si Aki teh salah saurang warga di Komplek Perumahan RSS nu geus kawilang lila nyicingan eta imah teh. Milih imah oge nu ukuran pangleutikna, malah imahna oge angger kitu keneh sakumaha aslina ti develover, malah can aya dapur.
  Saheulaan mah dapurna nyieun sasaungan di tukang ngarupakeun gedeg awi nu ditambalan ku triplek butut mani geus rarawing bakat ku geus lila kahujanan kaanginan kaciri triplekna geus awing-awingan.
  Duka ti mana asalna, nu puguh mah Si Aki teh geus lila ayana di eta komplek teh bari hirupna teh nyorangan, teuing boga pamajikan duka teu boga anak, warga di komplek teu pati arapaleun.
  Ari hirup sapopoena ngandelkeun gajih pangsiunan ti veteran, cek beja mah manehna teh urut pajuang. Salian ngandelkeun pangsiunan nu teu sabaraha sapopoena sok pirajeunan kula-kuli ka batur meresihan solokan, ngaberesihan karang atawa miceun runtah, malah sok daek ngawakilan ronda sagala, da geuning si Aki teh sakitu mah kaasup hampang birit.
  Salian ti kitu, mun pareng awakna sehat mah rajin pisan ka masjid, sok komo wanci sholat subuh mah rajin pisan tara kapiheulaan ku batur, manehna sok adzan bari dilagukeun jiga melas-melis ngelingkeun ka warga komplek supaya geura areling hudang keur ngalakonan solat subuh, sakapeung hate sok nyeredet mun ngadenge sora sia Aki adzan.
  Geus dua poe Si Aki taya nu nitah gawe, mangkaning geus teu bogaeun duit da gajih pangsiunan mah geus beak ti minggu kamari keneh. Geus sapoe sapeuting beuteung Si Aki teu kaeusian nanaon da puguh di imahna geus teu boga naon-nanon mangkaning gajihaan masih jauh keneh, beuteung Si Aki ngurubuk pupurilitan menta eusi teu dirasa.
  Bari udud ngebul, ngararasakeun peurihna beuteung, Si Aki ngalamunna jero, hatena ngagerentes nikmat teuing lamun ayeuna dahar sangu pulen dicocolkeun kana peda beureum pohara nimatna.
  Si Aki anteng ngalamun bari miceun kuntung roko, ret ka beulah kidul kana kebon sampeu tatanggana nu geus karolot, pucukna ting garupay, jorojoy dina hate si Aki aya niat ke peuting rek maling sampeu tuluy sampeuna dibubuy kacipta teuing nimatna, meureun ieu beuteung moal kukurubukan teuing. Tapi Si Aki ngorejat jiga nu reuwas manehna istigfar ngusap beungeut, si aki kakara sadar kapan tangkal sampeu teh nu batur.
  Rentang-rentang ti beulah wetan aya jalma leumpang ka kulonkeun, ari leungeunna ngiwing-ngiwing kertas, eta jalma asup ka sakur imah nu kaliwatan, beuki lila beuki deukeut, geuning sihoreng Pa RT 45 keur ngondang jigana mah. Sup Pa RT ka pakarangan bari uluk salam. Dina jero hate si aki ngagerentes “bener pisan geuning pa RT teh keur ngulem” hate si aki bungah kacida ke peutingna rek murak berekat. Pa RT asup ka pakarangan dibageakeun ku Si Aki mani rengkuh pisan.
  “Mulih ti mana pa RT?” tanya si Aki, katara paromanna marahmay.
  “Puguh Ki tos ngulem, ieu Pa Camat bade salametan putrana” jawab pa RT kalem.
  Si Aki hatena bungah kacida, da pasti pangna Pa RT asup ka pakarangan manehna meureun rek ngondang si Aki. Beuteungna nu pupurilitan ngadak-ngadak leungit, hatena pinuh ku kabungah jeung harepan da ke peuting rek nurak berekat. Brek Pa Rt diuk gigireun Si Aki, sabada sasalaman, satuluyna mah ngalobrol ngaler ngidul nyaritakeun kaayaan waktu harita ti mimiti saatna cai di sumur warga nepi ka urusan ronda sagala.
  Teu karasa waktu teh geus harieum beungeut, nu teu pati lila ngong adzan ti beh landeuh, teu pati lila jung pa RT pamitan bari ngajak sasalaman bari pokna.
  “mangga ki geuning teu karaos tos magrib deui” saur pa RT bari jung nangtung ngajak sasalaman ka si Aki.
  “Mangga mangga” ceuk si Aki
  Sakoloyongna Pa RT, hate si Aki ngarasa heran geuning pa RT teh asa teu ngahaturanan salamaten pa Camat. “Euh meureun aing mah henteu diondang” gerentes Si Aki., ah tapi keun bae sing teu diondang ge muga-muga ari berekat mah kakirim gerentes hatena pinuh ku harepan.
  Satuluyna si Aki cengkat asup ka jero imah bari hatena pinuh ku harepan ke peuting rek murak berkat. Sup Si Aki ka kamar mandi rek abdas tuluy netepan solat magrib, si aki harita mah teu ka masjid da awakna karasa leuleus da puguh ti kamari beuteungna teu kaeusian naon-naon.
  Bentang mimiti kaluar ting karetip, mega hideung ngadingding beulah kaler lampu taman baranang nyaangan kekembangan nu aya di sisi jalan pucuk angsana ting aroyag ting arulang kaoyagkeun angin peuting, bulan sapasi ngangkleung di luhureun Gunung Ciremai di deukeutan mega hideung.
  Bada solat Isa, si Aki kaluar ti imahna cle diuk dina korsi butut nyangeye nahan kapeurih beuteung nu kukurubukan menta eusi. Si Aki panonna teu weleh mencrong ka beulah kulon, bari hate pinuh ku harepan muga-muga aya nu ngirim berkat piwarangan juragan camat, lieuk deui-lieuk deui beuheung asa nyeri beuheung sosonggeteun nempoan ka beulah wetan, tapi lapur geuning nu ngirim berekat teh teu daek jol.
  “Boa-boa salametan teh geus beres, aing mah teu kabagi berkat” gerentes hatena jiga nu putus harepan, mangkaning ieu beuteung asa tambah pupurilitan.Karasa asa leuwih peurih.
  Keur anteng ngalamun bari ngararasakeun peurihna beuteung, katempo ku si aki ti beulah wetan jiga aya jalma nu leumpang rurusuhan bari leungeunna jiga nu babawaan. Beuki deukeut beuki jelas geuning nu leumpang teh sihoreng Mang Endang dipiwarang ku juragan Camat mikeun berekat.
  “Asalamualaikum” Mang Endang uluk salam
  “Waalaikum salam “Tembal si aki
  “Ieu ki nyanggakeun berekat ti pa Camat hatur lumayan” ceuk Mang Endang daria naker.
  “Aduh hatur nuhun pisan katampi” jawab si Aki semu nu bungah pisan.
  Ceg berkat ditampanan bari hatena muji sukur ka nu maha kawasa, hatena bungah kacida bubuhan geus ampir dua poe nahan lapar ari ayeuna aya nu ngirim berkat, nuhun gusti…Si Aki namprakeun leungen, bari neuteup Mang Endang nu pamitan. Karasa cipanon Si Aki ngeclak bari hate pinuh ku kabungah Alhamdulilllah hatena ngagerentes.
  Si Aki asup ka jero imah, berekat ditunda na meja hareup tuluy dibuka, eusina mani pepek, aya lauk mujaer jeung semur endog, di sisina aya oreg tempe campur emi di tengahna aya daging sakeureut. Memeh ngadahar berekat koloyong Si Aki ka dapur heula rek nyokot cai keur nginum da bisi kabuhulan .
  Di dapur manehna lila neangan gelas bari popoekan da kabeneran lampu listrikna kabakar geus saminggu tacan kaburu diganti, geus kitu curulung nyicikeun cai kana gelas, geus pinuh koloyong Si Aki ka tengah imah deui, keur ngalengkah ka tengah imah kadenge di tepas aya sora pating keresek pating careplak, barang ditempo geuning aya meong hideung satilu-tilu keur ngarecah berekat.
  Si Aki ngahuleng sajongjonan, tuurna nyorodcod mata molotot mata simeuteun ngahuleng siga nu kasetrum listrik, hatena sedih nalangsa teu tulus ngadahar berekat, da dipiheulaan ku meong garong. Leng si aki teu puguh rarasaan tetenjoan asa ranyay teu inget di bumi alam, Si Aki kapiuhan.
  Sep 2002,

 14. 081398453035

 15. Ema

  Ema…..
  geuning tingtrim teh teu pasini
  cangcaya sakapeung atra
  sigana
  mung lembur nu baris jadi paniis

  mung hanjakal Ema,
  abdimah narah mulang ka Nusantara
  embung balik ka NKRI
  da hayang teh
  mulang ka Pasundan
  ka Parahyangan

  seja mulang pedah tibelat ka “Rumingkang”
  seja bakti ka pancaniti jeung lemah cai
  hayang geura bruk-brak beja
  cacarita rendaan cara lalaki langit lalanang jagat
  Jaya Perkosa

  kantos abdi tumaros
  naha hanjuang beureum masih anteb
  na tatapakan kuningan asri
  nu bakal kasampeur di hareup

  Ema,
  mun enya teh abdi mulang
  hayang dipapag ku jatining asri
  ku seungitna kaemasan ki Sunda

 16. legokherang sabanda sariksa

  lembur kuring
  pangreureuhan
  paniisan
  pangancikan
  pangbalikan
  hate kuring……
  kabuyutan…
  pasalit
  manglid jeung lain – lain

 17. salam kanggo abung…..sae iue informasi teh, mun tiasa mah di tambahan deui informasina nya…,

  a koko

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s