Lemburkuring2007

BEREKAT

8 Pairan

Carita Pondok

BEREKAT

Ku : Maman Aruman

LAYUNG koneng hibar beulah kulon, angin halodo ngahiliwir nebak kana kembang di pakarangan pating aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Wanci ashar harita teh, di hareupeun imah Si Aki geus diuk nyanggeye dina korsi butut bari ngelepus udud daun kawung bangun nu nimat naker.

Haseupna nyerebung jiga nu keur muput reungit.

Si Aki teh salah saurang warga di Komplek Perumahan RSS nu geus kawilang lila nyicingan eta imah teh. Milih imah oge nu ukuran pangleutikna, malah imahna oge angger kitu keneh sakumaha aslina ti develover, malah can aya dapur.

Saheulaan mah dapurna nyieun sasaungan di tukang ngarupakeun gedeg awi nu ditambalan ku triplek butut mani geus rarawing bakat ku geus lila kahujanan kaanginan kaciri triplekna geus awing-awingan.

Duka ti mana asalna, nu puguh mah Si Aki teh geus lila ayana di eta komplek teh bari hirupna teh nyorangan, teuing boga pamajikan duka teu boga anak, warga di komplek teu pati arapaleun.

Ari hirup sapopoena ngandelkeun gajih pangsiunan ti veteran, cek beja mah manehna teh urut pajuang. Salian ngandelkeun pangsiunan nu teu sabaraha sapopoena sok pirajeunan kula-kuli ka batur meresihan solokan, ngaberesihan karang atawa miceun runtah, malah sok daek ngawakilan ronda sagala, da geuning si Aki teh sakitu mah kaasup hampang birit.

Salian ti kitu, mun pareng awakna sehat mah rajin pisan ka masjid, sok komo wanci sholat subuh mah rajin pisan tara kapiheulaan ku batur, manehna sok adzan bari dilagukeun jiga melas-melis ngelingkeun ka warga komplek supaya geura areling hudang keur ngalakonan solat subuh, sakapeung hate sok nyeredet mun ngadenge sora sia Aki adzan.

Geus dua poe Si Aki taya nu nitah gawe, mangkaning geus teu bogaeun duit da gajih pangsiunan mah geus beak ti minggu kamari keneh. Geus sapoe sapeuting beuteung Si Aki teu kaeusian nanaon da puguh di imahna geus teu boga naon-nanon mangkaning gajihaan masih jauh keneh, beuteung Si Aki ngurubuk pupurilitan menta eusi teu dirasa.

Bari udud ngebul, ngararasakeun peurihna beuteung, Si Aki ngalamunna jero, hatena ngagerentes nikmat teuing lamun ayeuna dahar sangu pulen dicocolkeun kana peda beureum pohara nimatna.

Si Aki anteng ngalamun bari miceun kuntung roko, ret ka beulah kidul kana kebon sampeu tatanggana nu geus karolot, pucukna ting garupay, jorojoy dina hate si Aki aya niat ke peuting rek maling sampeu tuluy sampeuna dibubuy kacipta teuing nimatna, meureun ieu beuteung moal kukurubukan teuing. Tapi Si Aki ngorejat jiga nu reuwas manehna istigfar ngusap beungeut, si aki kakara sadar kapan tangkal sampeu teh nu batur.

Rentang-rentang ti beulah wetan aya jalma leumpang ka kulonkeun, ari leungeunna ngiwing-ngiwing kertas, eta jalma asup ka sakur imah nu kaliwatan, beuki lila beuki deukeut, geuning sihoreng Pa RT 45 keur ngondang jigana mah. Sup Pa RT ka pakarangan bari uluk salam. Dina jero hate si aki ngagerentes “bener pisan geuning pa RT teh keur ngulem” hate si aki bungah kacida ke peutingna rek murak berekat. Pa RT asup ka pakarangan dibageakeun ku Si Aki mani rengkuh pisan.

“Mulih ti mana pa RT?” tanya si Aki, katara paromanna marahmay.

“Puguh Ki tos ngulem, ieu Pa Camat bade salametan putrana” jawab pa RT kalem.

Si Aki hatena bungah kacida, da pasti pangna Pa RT asup ka pakarangan manehna meureun rek ngondang si Aki. Beuteungna nu pupurilitan ngadak-ngadak leungit, hatena pinuh ku kabungah jeung harepan da ke peuting rek nurak berekat. Brek Pa Rt diuk gigireun Si Aki, sabada sasalaman, satuluyna mah ngalobrol ngaler ngidul nyaritakeun kaayaan waktu harita ti mimiti saatna cai di sumur warga nepi ka urusan ronda sagala.

Teu karasa waktu teh geus harieum beungeut, nu teu pati lila ngong adzan ti beh landeuh, teu pati lila jung pa RT pamitan bari ngajak sasalaman bari pokna.

“mangga ki geuning teu karaos tos magrib deui” saur pa RT bari jung nangtung ngajak sasalaman ka si Aki.

“Mangga mangga” ceuk si Aki

Sakoloyongna Pa RT, hate si Aki ngarasa heran geuning pa RT teh asa teu ngahaturanan salamaten pa Camat. “Euh meureun aing mah henteu diondang” gerentes Si Aki., ah tapi keun bae sing teu diondang ge muga-muga ari berekat mah kakirim gerentes hatena pinuh ku harepan.

Satuluyna si Aki cengkat asup ka jero imah bari hatena pinuh ku harepan ke peuting rek murak berkat. Sup Si Aki ka kamar mandi rek abdas tuluy netepan solat magrib, si aki harita mah teu ka masjid da awakna karasa leuleus da puguh ti kamari beuteungna teu kaeusian naon-naon.

Bentang mimiti kaluar ting karetip, mega hideung ngadingding beulah kaler lampu taman baranang nyaangan kekembangan nu aya di sisi jalan pucuk angsana ting aroyag ting arulang kaoyagkeun angin peuting, bulan sapasi ngangkleung di luhureun Gunung Ciremai di deukeutan mega hideung.

Bada solat Isa, si Aki kaluar ti imahna cle diuk dina korsi butut nyangeye nahan kapeurih beuteung nu kukurubukan menta eusi. Si Aki panonna teu weleh mencrong ka beulah kulon, bari hate pinuh ku harepan muga-muga aya nu ngirim berkat piwarangan juragan camat, lieuk deui-lieuk deui beuheung asa nyeri beuheung sosonggeteun nempoan ka beulah wetan, tapi lapur geuning nu ngirim berekat teh teu daek jol.

“Boa-boa salametan teh geus beres, aing mah teu kabagi berkat” gerentes hatena jiga nu putus harepan, mangkaning ieu beuteung asa tambah pupurilitan.Karasa asa leuwih peurih.

Keur anteng ngalamun bari ngararasakeun peurihna beuteung, katempo ku si aki ti beulah wetan jiga aya jalma nu leumpang rurusuhan bari leungeunna jiga nu babawaan. Beuki deukeut beuki jelas geuning nu leumpang teh sihoreng Mang Endang dipiwarang ku juragan Camat mikeun berekat.

“Asalamualaikum” Mang Endang uluk salam

“Waalaikum salam “Tembal si aki

“Ieu ki nyanggakeun berekat ti pa Camat hatur lumayan” ceuk Mang Endang daria naker.

“Aduh hatur nuhun pisan katampi” jawab si Aki semu nu bungah pisan.

Ceg berkat ditampanan bari hatena muji sukur ka nu maha kawasa, hatena bungah kacida bubuhan geus ampir dua poe nahan lapar ari ayeuna aya nu ngirim berkat, nuhun gusti…Si Aki namprakeun leungen, bari neuteup Mang Endang nu pamitan. Karasa cipanon Si Aki ngeclak bari hate pinuh ku kabungah Alhamdulilllah hatena ngagerentes.

Si Aki asup ka jero imah, berekat ditunda na meja hareup tuluy dibuka, eusina mani pepek, aya lauk mujaer jeung semur endog, di sisina aya oreg tempe campur emi di tengahna aya daging sakeureut. Memeh ngadahar berekat koloyong Si Aki ka dapur heula rek nyokot cai keur nginum da bisi kabuhulan .

Di dapur manehna lila neangan gelas bari popoekan da kabeneran lampu listrikna kabakar geus saminggu tacan kaburu diganti, geus kitu curulung nyicikeun cai kana gelas, geus pinuh koloyong Si Aki ka tengah imah deui, keur ngalengkah ka tengah imah kadenge di tepas aya sora pating keresek pating careplak, barang ditempo geuning aya meong hideung satilu-tilu keur ngarecah berekat.

Si Aki ngahuleng sajongjonan, tuurna nyorodcod mata molotot mata simeuteun ngahuleng siga nu kasetrum listrik, hatena sedih nalangsa teu tulus ngadahar berekat, da dipiheulaan ku meong garong. Leng si aki teu puguh rarasaan tetenjoan asa ranyay teu inget di bumi alam, Si Aki kapiuhan.

Sep 2002,

Advertisements

8 thoughts on “BEREKAT

 1. Sumuhun Kang Zoen, Teh Nenen, Kang U. Syamsuha, Kang Maman Wahyu, sok atuh ayakeun riungan kanggo sadaya pengunjung blog hususna nya umumna mah kanggo sadaya urang kuningan anu sok ngumbara we. Mangga lah ka Kang Zoen kanggo ngatur waktosna. Jigana mah pasti rame pisan tah………………
  Abdi sareng rerencangan ti SPG insya allah ping 4 Oktober baris ngayakeun reunian. Maklum tos 19 taun teu tepang, mani sono teh hoyong geura-geura tepang. Dupi tempatna di Rumah Makan payuneun SMPN Karamat Mulya, bilih aya anu hoyong pendak sareng abdimangga diantos tabuh 8.00 dugi ka rengse.

 2. Kang Zoen, jigana mah sae pisan saupamina urang tiasa ngayakeun ririungan sakantenan silaturahmi boboran

 3. Hatur nuhun sadayana…
  Iraha urang tiasa kapendak di darat ?

  Baraya sadayana … kangen oge hoyong pendak, percaya abdi mah the time will come to meet you all guys 🙂

  Kang Zoen, salam kanggo kaluwarga dibumi 🙂

 4. Mangga Teh Nenen dicopy bae.Hidup Teh Nenen, hidup Kang Maman Wahyu. Iraha atuh baraya urang tiasa tepang di darat..? Lebaran wae kitu ngariung nya..! di Bumina masing-,asing,,? He..hee..! Kumaha Kang Uha, kang Dadang, sareng nu sanesna..wae lah.

 5. Mangga pisan Neng Geulis, pami kaanggo mah, punten bilih kirang tata titi dina bahasana maklum rada gurung gusuh, bilih meryogikeun deui carpon na ke sanes waktos di kintun deui . ” ( tapi carpon nu mana nya, da akang mah can ngadamel carpon, nu kamari mah pangalaman pribadi ) “

 6. Kang Zoen , Kang Maman… abdi hoyong copy carpon-na, kumaha ?

  Bade dipasang di web site abdi “Kamar Baca”

  Thanks 🙂

 7. Aduh-aduh mani hawatos pisan ka si aki teh, seorang pajuang nepikeun kakituna.

  Carita keur renungan urang sadaya, haturnuhun Kang Maman Aruman, Kang Zoen

 8. Pingbék: BEREKAT | Catatan Blogger Kuningan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s