Lemburkuring2007

Kampung Indrahayu

3 Pairan

indrahayu.jpg
NILIK kaayaan alam sabudeureun Kampung Indrahayu, lelewek Karangkancana, Kabupaten Kuningan, saenyana matak pikabetaheun. Ti mimiti asup ka tapel wates lembur hawa teh karasa seger. Tetenjoan plung-plong, pasawahan ngampar, cai cur-cor. Runggunukna gunung katutupan haseup bodas estu matak waas. Ngan hanjakal jalan nu brasna ka Kampung Indrahayu teh tarahal ku batu, da puguh geus welasan taun henteu diomean. Padahal, eta jalan teh boga sajarah mangsa nu lawas basa kolot urang keur berjoang ngalawan kaom penjajah.

Taun 1958 kaayaan di Kampung Indrahayu, baheula mah disebut Kampung Indrakila, keur meumeujeuhna harengheng. Warga teh henteu waranieun kaluar imah, sabab sieun ku gorombolan DI TII nu saban waktu ngaranjah ka pilemburan. Dina sakalieun kaluar imah teh kapaksa kudu susulumputan sarta milih waktu nu tangtu. Biasana gorombolan ngajorag pilemburan teh dina wanci nyedek ka sareupna, mimiti tabuh lima sore.

Sakali aleutan teh aya kana 50 urangna. Atuh warga teh boro-boro wani ngalawan, salian maranehna mawa pakarang samodel bedil, bedog, parang jeung pakarang lianna jumlahna oge leuwih rea batan kapala kulawarga nu aya di ta pilemburan. Harita di Kampung Indrahayu teh kakara aya wangunan imah nu reana 25 umpi. Bari jeung masih ancal-ancalan.

Lamun apal rentang-rentang aleutan gorombolan asup ka pilemburan, urang Indrahayu sok tuluy nyarumput. Nyumputna teh aya nu di kolong imah, kolong dipan, aya oge nu di para. Sanajan kitu, gorombolan teh angger arasup ka jero imah. Nu pangheulana diteangan teh nya eta kadaharan, sakur kadaharan anu aya di lembur dikerid. Ti mimiti beas, jagong, hayam, malah munding bogana warga oge sarua kerid taya nu nyesa.

Dina hiji waktu, gorombolan teh murang-maring di eta lembur. Ari nu jadi lantaranana kusabab saban ngaranjah imah, henteu meunang barang nu bisa dibawa. Katurug-turug deuih aya diantarana warga di hiji pilemburan nu wani ngalawan malah narajang ka tempat panyumputan gorombolan nya eta di hulu walungan Cijangkelok.

Nya antukna tina gagasab teh, tepi wani nelasan pati. Samodel aya saurang warga Indrakila nu jadi korban alatan dipateni ku gorombolan. Malah imahna nepi ka luas diduruk. Padahal, manehna teu tuah teu dosa, saukur katuding pajah teh geus milu narajang ka hulu Cijangkelok.

Memang, urang Indrahayu mah harita beunang disebutkeun lantip dina ngayakeun tarekah pikeun ngamankeun dirina tina ancaman gorombolan. Nu jadi pamikiran harita, leuwih hade ngorbankeun pakaya batan nyawa warga kudu ngalayang. Sabab geus kabuktian, lamun harita milu ngajorag gorombolan ka Hulu Walungan Cijangkelok, daek teu daek kudu nanggung balukarna. Nyaeta nampa pangjorag balesan ti gorombolan nu tangtu sasat ngababi buta.

Kusabab kitu, basa urang Cimara, Jabranti, Purwasari jeung Cilumpang, ngajak ka urang Indrakila pikeun nyieun kakuatan. Boga maksud nyerang gorombolan ka Hulu Cijangkelok, urang Indrakila embungeun da puguh sieun diserang tea. Sanajan kitu, tina ayana eta serangan teh ngahudang amarah pikeun gorombolan nu nuding pajah teh urang Indrakila oge milu nyerang ka Hulu Cijangkelok. Teu matak heran, sawatara poe ti harita sakabeh imah di Kampung Indrahayu diduruk ku gorombolan sarta wargana ngarungsi ka ka tempat sejen, diantarana ka wewengkon Cibingbin.*

Advertisements

3 thoughts on “Kampung Indrahayu

  1. Bener nya kang asa sok rindu ka kampung halaman ari maca artikel artikel tentang kampung lembur teh,sae pisan euy,,,ditambihan deui atuh kang panorama2 pilemburan anu teuacan pisan kalebeutan ku perubahan medernisasi tea (anu masih alami alam sareung pendudukna.
    Salam baktos we ka sadayana

  2. Kapungkur mah waktos nuju sakola SMP, kantos amengan ka wewengkon Karangkancana. Mung kapungkur mah masih wilayah Kamantren. Aya sih rerencangan anu asalna ti Indrakila, anu ayeuna digentos Indrahayu. Mung tos hilap namina. Salam kanggo alumni SMPN Ciwaru Tahun 1986. Seueur alumni SMPN Ciwaru nu asalna ti Karangkancana.

  3. Sim Kuring ngaraos bingah jeung bagja,rehna dangeut ieu masih keneh aya baraya anu masih keneh ngamumule kana saha/timana urang teh.
    mung sakitu.cag nyaaa.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s