Lemburkuring2007

Lalampahan ka Guha Indrakila

2 Pairan

Ku : A. Mahrudin (Kungsi dimuat dina Koran Sunda Galura)

TEU panggih jeung Ki Mohamad, geus kawilang lila. Amprok teh basa inyana muka praktek pengobatan jeung konsultasi spiritual dina acara Pameran Seni Budaya di Mandala Wisata Cilimus, kurang leuwih tilu bulan katukang. Poe Minggu nu anyar kaliwat, ieu lalaki nu lahir di Banten nelepon ka nu nulis, nu maksudna ngajak ka Guha Indrakila dina raraga ngayakeun perjalanan spiritual nu maneuh dilakonan ku Tim Investigasi Spiritual Bhakti Kajene Kuningan. “Bilih bade ngiring ka Guha Indrakila, diantos di Desa Jambar, Nusaherang,” cek Ki Mohamad dina telepon, nyebutkeun alamat tempat praktekna.

Teu rea carita, nu nulis nyanggupan sarta bebeja rek milih ngadagoan di Kantor Perwakilan Grup Pikiran Rakyat Kuningan. Ngan sajeroning ngadagoan nu rek nyampeur teh ngarasa kesel, da rada elat nyampeurna teh. Tapi lila-lila mah nu didagoan teu burung ngurunyung. Mang jasos, barayana Ki Mohamad, uluk salam bari satuluyna sasadu pedah rada elat. “ “Kesel nya ngantosan, hapunten atuda nembe teh ngantosan heula nu bade ngiring,” pokna, satuluyna ngajak unggah kana mobil. Enya wae dina jero mobil teh nu milu aya salapan urangna kaasup Galura.

Gancangna carita, geus nepi ka nu dituju nya eta hiji mumunggang tonggoheun Kampung Indrakila, nu kaereh lelewek Desa/Kacamatan Karangkancana, hiji daerah tapel wates antara Kabupaten Kuningan jeung Kabupaten Cilacap Jawa-Tengah. Lamun dijugjug ti Kuningan mah, kurang leuwih 20 kilometer.

Di eta mumunggang, saenyana aya sawatara guha diantarana wae Guha Arjuna Mintu Raga Rarabi, Guha Nangnengnong jeung Guha Kurunghayam.

Ngan nu pada mikanyaho mah nya eta Guha Indrakila tea, kawasna pedah perenahna aya di lelewek Kampung Indrakila. Padahal nu disebut Guha Indrakila nya eta Guha Arjuna Mintu Raga Rarabi. Ngan hanjakal, Galura teu meunang katerangan nu jentre ngeunaan carita guha nu ditataan bieu, kusabab waktuna keur tetelepek kawilang samporet. “Upami palay dongeng nu lengkep mah, kedahna ngawengi supados tiasa langkung laluasa,” ceuk Pa Dadi, urang Karangkancana, nu harita ngahaja nganteur rombongan. Memeh asup ka jero guha, Ki Mohamad sarombongan mapatkeun jampe pamake, “sok tuturkeun, kade ulah jauh teuing,” ceuk Ki Mohamad bari satuluyna mah arasup ka jero Guha. Karek oge sawatara lengkah tina lawang guha, dianatara rombongan ngarandeg, tayohna mah wegah pikeun lumaku, atuda kangaranan di jero guha nu poek mongkleng, titincakan rarumpil sarta rea taneuh jeung batu nu legok, atuh leumpang oge kapaksa ngarayap da sieun tisoledat.

Basa geus aya di jero guha, Ki Mohamad nitah ngariung ka nu lianna pikeun munajat ka nu maha kawasa, teu poho ngirim du’a ka para arwah karuhun nu geus taya dikieuna, kaasup kulawarga rombongan. Sanggeus ngadu’a satuluyna mah ngaroris kaayaan sabudeureun jero guha. Atuda enya, tujuan asup ka Guha Indrakila teh cek Ki Mohamad sakalian bari nalungtik kaayaan di sabudeureunana boh sacara lahir boh sacara kabatinan.

Dina ngalaksanakeun panalungtikan spritual teh, ditetek taya nu kaliwat. Ti mimiti lawang guha nepi ka tungtung panjangna kurang leuwih tujuh meter, luhurna salapan meter sarta jerona kurang leuwih opat meter. Cek Pa Saom Oking (76), palaku sajarah di Kuningan, eta guha teh kungsi dipake panyumputan Umar Wirahadikusumah taun 1947, basa diudag ku tentara Belanda. *

Nurutkeun sawangan batin Ki Mohamad, ayana Guha Indrakila teh kurang leuwih 600 taunan katukang. Malah cek Ki Mohamad, nu meunang jujuluk spiritual Tatar Sunda, saenyana Guha Indrakila atawa Guha Arjuna Mintu Raga Rarabi, bisa tembus ka Guha lianna, cindekna aya pangparatananan.

Nu bisa djadikeun ciri, nya eta ayana huntu kala minangka lawang nu bisa tembus tea sacara lahir bisa dibuktikeun, make paralatan sarta panalungtikan para ahli arkeologi.

Ku sabengbatan kaharti, lamun Guha Indrakila bisda tembus. Kurang leuwih 300 meter ka tebeh tonggoheunana aya guha nu katelah Guha Nangnengnong. Guha nu ieu mah jauh beda batan Guha Indrakila, malah ukuranana leutik deuih. Kaayaan jero guha bisa katempo ti luar. Di Guha Nangnengnong mah beunang disebutkeun unik. Teu rek disebut unik kumaha, sabab aya sawatara batu nu lamun ditakol sorana saperti gamelan goong, kendang, saron jeung sora gamelan lianna.

Ti Guha Nangnengnong lalampahan dituluykeun ka Guha Kurung Hayam nu perenahna tebek lebak, deukeut pamakaman umum tungtung lembur. Ka Guha Kurung Hayam mah rea vnu ngahajakeun ngalanto najan rereana mah ngan saukur ngadon arulin. Kitu deui kaayaan jero guha datar teu saperti guha-guha lianna.

Najan kitu, cek Ki Mohamad, eta guha teu bisa dianggap enteng. Sabab nu ngageugeuh sakur guha nu aya di Indrakila, puseurna di Kurung Hayam. Ngan Ki Mohamad teu nyebutkeun, saha nu ngageugeuh eta guha teh. Da harita tacan bisa diajak paguneman. Engke geura dina malem Juma’ah kaliwon baris datang nepungan. Kitu jangjina ti nu ghoib nu mere iber ka Ki Mohamad.

Ngeunaan eta hal, cek Ki Mohamad memang hese dipercaya lamun ditingali ku mata lahir. Tapi sacara batin, lain hal anu aneh bisa nepungan ka diri urang. Kusabab kitu rang teu cukupmeungkeut hubungan sacara lahir, tapi kudu dibarengan hubungan batin hususna jeung nu geus taya dikieuna nya eta jeung nu disebut para karuhun tea. Caritaan Ki Mohamad kitu teh, maksudna sangkan teu poho kana wiwitan. Dina harti lain kudu menta ka nu ghoib (karuhun), tapi ngirim du’a sangkan para karuhun meunang panangtayungan nu maha kawasa di alam nu teu katempo manusa.

Tina kabiasaan ngirim du’a ka para karuhun, cek Ki Mohamad, lir ibarat nyenterkeun batre kana kaca, kapan cahayana mantul ka nu nyenterkeunana. Kitu deui, ngadu’akeun karuhun geus tangtu baris kabagean ti nu du’a nu dikirimkeunana. “Manusa ngan saukur ngalakonan sareat hakekatna mah sagala rupa urusan kagungan Allah Swt, “ pokna mungkas obrolan. *

Advertisements

2 thoughts on “Lalampahan ka Guha Indrakila

  1. Nya eta Kang, Klisena katumpuk-tumpuk duka teuing dimana nyelapna. da motret guha Indrakila teh waktos teu acan usum foto digital. Ke upami aya urang lebetkeun Nuhun tos rurunmpaheun.

  2. panineungan,
    aya potona kang gua indrakila teh

    keur jaman kuliah saya ka indrakila teh taun 1994

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s