Lemburkuring2007

Carangka “Karamat” Kari Rangkayna

1 Pairan

URANG Desa Cikadu, Kacamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, nyarebutna teh Carangka “Dedek Merang”, wadah huut, jajabah pare), ngaran pikeun hiji carangka nu dianggap pusaka sarta ngandung karamat.

Eta carangka teh, cenah, minangka warisan ti salasaurang karuhunna, nu kungsi ngaheuyeuk masarakat di eta daerah. Ngan saurang oge taya nu apaleun ngeunaan saha-sahana nu baheula boga eta carangka. Dianggap karamat soteh ku sabab ngandung sajarah nu aya pakuat-pakaitna jeung Desa Cikadu.

Nurutkeun ujaring carita, baheula basa mimiti ngadegna Desa Cikadu, beunang disebutkeun hese neangan jalma nu daek pikeun dijadikeun ngabehi (Kaur Pamarentahan). Nya dina hiji mangsa, aya lalaki ngaliwat mawa carangka, tayohna mah rek ngarit ka kebon.

Satulyna, ku kokolot desa, eta lalaki teh dipegat sarta dipenta sangkan daek dijadikeun Ngabehi. Nya inyana kaligane (ujug-ujug) nyanggupan sarta harita keneh diistrenan jadi Ngabehi Desa Cikadu. Awahing ku ngarasa bungah aya nu daekeun jadi ngabehi, antukna carangkana dirawatan pikeun dijadikeun panineungan. Basa nu nulis ka Desa Cikadu, harita crangka teh aya keneh dirawatan ku S. Anggadipura (55), manten Ngabehi Desa Cikadu. Sabab nu boga hak ngarawatan teh iwal jalma nu keur nyepeng kalungguhan Ngabehi Desa Cikadu. Ngan kusabab basa harita di eta desa tacan aya deui nu jeneng ngabehi, keur saheulanan mah dirawatan ku Anggadipura.

Anggadipura, ngarawatan carangka karamat teh teu boga maksud sejen, kajaba hayang ngamumule banda pusaka warisan karuhunna. Da lamun geus aya deui nu jeneng ngabehi mah, cek Angga, tangtu baris dipasrahkeun deui ka nu hakna. Sabab sing saha nu nampa panen atawa kalungguhan Ngabehi Desa Cikadu, daek teu daek kudu ngarumat kana eta carangka karamat.

Bisa jadi eta teh geus jadi tradisi. Malah keur nu kakara jeneng jadi ngabehi di Desa Cikadu, aya sarat nu kudu dicumponan nya eta kudu nyieun carangka. Boh carangka karamat, boh carangka nu dijieunna, engkena dipasrahkeun deui ka ngabehi anyar, kitu jeung kitu satuluyna.

Teu matak heran lamun harita di imah Anggadipura salian aya carangka karamat, nu saenyana mah ukur rangkayna, aya oge sawatara carangka nu nu kaayaanana seseg keneh, da dijieun samemeh Anggadipura jadi ngabehi.

Nurutkeun pangakuan Anggadipura, salial ngarawatan caarangka karamat, rea hal nu kaalaman ku dirina. Sakapeung mah inyana oge sok ngarasa helok, pangpangna lamun rek aya hiji kajadian nu teu dipiharep ku masarakat. Samemehna sok aya nu ngabejaan boh ngaliwatan ilapat boh ngaliwatan firasat.

Ngan basa nu nulis ngahaja ngolongan kaahengan carangka karamat, Angga teu wani kebat neruskeun obrolanana. Pangna kitu teh, kusabab saban nyabit-nyabit asal-usulna carangka, inyana sok ngadak-ngadak kukurayeun.

Keur Anggadipura jadi ngabehi mah, saban malem Juma’ah Kaliwon eta carangka karamat teh sok ditirakatan. Malah dina prakna sok diawuran ku rupa-rupa kembang. Tap lain maksud muja-muja carangka, tapi sakadar niat ngarumat banda titinggal karuhun.

Anggadipura boga pamadegan, sanajan mangrupa banda naon wae nu ngaranna warisan mah sawadina dipiara, keur ciri sangkan teu lali kana purwadaksi, cohagna teu pareumeun obor. Sual eta, enya henteu carangka teh boga ajen sajarah, kapan ngan saukur beja ti kolot baheula nu patatalepa.

Keur ngabuktikeun naha enya eta carangka teh boga ajen sajarah? Dina hiji waktu kungsi aya pihak nu rek nalungtik. Malah, pihak pamarentah desa Cikadu ngarasa panuju lamun aya ahli sajarah nu rek nalungtik teh. Sabab, najan caarangka teh ngarupakeun rangkayna, teu mustahil eta teh mangrupa simbul jeung siloka lenyepaneun. Jeungna deui, teu mustahil lamun aya ahli ditalungtik mah baris kapaluruh, taun sababaraha eta carangka dijieunna, sabab dina rangkay carangka karamat teh aya tulisan nu teuing ngarupakeun aksara naon. Ajun Mahrudin

Ieu seratan kantos dimuat dina Koran Sunda Galura 

Advertisements

One thought on “Carangka “Karamat” Kari Rangkayna

  1. Assalamu’alaikum wr.wb. Eueleuh2 eta carita meuni bentes pisan sim kuring oge nu asli ti desa cikadu karek nga dangu eta babaran….nya sok atuh kang di lanjutkeun. hatur nuhun caritana… heee.. wassalamu’alikum wr.wb.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s