Lemburkuring2007

Pasir Koncangan

Tunda talatah

KEUR nu kungsi ngalakonan jarah ka Pasir Koncangan, nu perenahna di lelewek Desa Gunungsirah, Kacamatan Darma, Kabupaten Kuningan, bisa jadi nu kasawang teh ngeunaan beuratna lalampahan. Nu hayang gancang-gancang anjog ka tempat nu ditujul mah baris rumahuh. Memang, teu bisa dianggap gampang ngajugjug eta pasir teh, nu teu biasa mah kawasna mopo di satengahing jalan. Naha kumaha?

Lamun dijugjug ti pusat Kacamatan Darma mah anggangna ka Pasir Koncangan teh saukur kurang leuwih lima kilometer, tapi jajalaneun teh rarumpil sarta rembet ku kakayon, puguh carang keneh kasaba ku jalma, ari lain ku nu jarah mah.

Ku sawatara nu jarah, Koncangan dihartikeun tina kecap lalampahan gancang, dina harti lamun jarah ka eta tempat, cenah, sakur pamaksudan nu hade teh sok gancang tinekanan. Teu matak heran, lamun dina waktu-waktu nu tangtu pangpangna malem Jumaah Kaliwon, sok aya wae nu rajeun ngadon jarah ka Pasir Koncangan teh. Sakur nu jarah teh mawa rupa-rupa pamaksudan, aya nu hayang beunghar, hayang naek pangkat, teu saeutik nu hayang gancang-gancang meunang jodo oge. Tapi kade uklah waka salah sangka, hayang beunghar lain dina harti munjung atawa muja, da dina prak-prakanana mah, taya bedana saperti jarah ka tempat karamat sejen, contona jarah di Makam Karamat Darmaloka, nu masih kaereh ka wewengkon Darma. Cindekna mah tempat nu dianggap ngandung karamat teh saukur dijadikeun tempat pikeun mujasmedi ka nu Maha Kawasa, ngan lamun aya diantarana nu jarah mengpar tina niat muntang ka nu Maha Kawasa, enya, menta-menta ka nu ngageugeuh di tempat nu dianggap ngandung karamat, ceuk sawatara tokoh agama di wewengkon Kacamatan Darma, eta hartina musrik.

Lamun dihubung-hubungkeun mah, Pasir Koncangan teh rakaet pakaitna reujeung Makam Karamat Darmaloka. Eta hal dumasar sawatara katerangan nu nyebutkeun, di Pasir Koncangan Koncangan aya sawatara makam para linuhung diantarana Syeh Margawati, Ibu Mangle jeung rea-rea deui. Ari Syeh Margawati nya eta ramana Syeh Rama Haji Irengan nu makamna di Darmaloka tea.

Teu pati jauh ti eta makam, aya tempat nu disebut Pasir Batang nya eta nu ceuk sawatara warga mah tempat dimakamkeunana Hasan-Husen prajurit Islam nu kawentar gagah sakti mandraguna. Tebeh kiduleunana aya nu disebut Pasir Anjung, nu seuk sawatara katerangan mah tempat dimakamkeunana Nyi Putri Purbasari, Purbaleuwih, Purbaendah, Purbakasih, Purbakancana jeung Putri Purbararang. Persis di puncak eta pasir, aya makam nu disebut-sebut makam Indrajaya jeung Guruminda. Nu ceuk beja mah, eta pasir teh baheulana mangrupa karaton di jaman Lutung Kasarung. Ngan hanjakal, Galura teu meunang katerangan nu leuwih jentre ngeunaan carita nu sabenerna, ngan nu jelas, ceuk sawatara warga nu deukeut ka eta pasir, Pasir Koncangan teh leubeut keneh ku mistik, beh dituna dianggap sanget. Kituna teh, cenah, kusabab rea kaanehan. Contona, ti lebah pasir sakapeung mah sok kareungeu sora rebab atawa sora-sora sasatoan nu galak, tapi tara ieuh ngaganggu asal bener-bener wae datangna ka eta tempat teh henteu dibarengan ku niat goreng, sok komo ngotoran atawa ngaruksak lingkungan sabudeureun mah.

Buktina, baheula mah kaayaan lingkungan sabudeureun teh ruksak, kusabab tatangkalan ditaluaran, bari henteu ngingetkeun nasib lingkungan sabudeureun. Padahal, daerah Gunungsirah kasebut daerah sumber matai cai nu mere kahirupan masarakat di sawatara daerah hususna di wewengkon Kabupaten Kuningan. Ngan sanggeus aya kajadian aheng, nya eta rea warga nu maot, nu cukang lantaranana balik tas nuar tangkal di Pasir Koncangan, nepi ka kiwari warga teh teu wanieun deui sagawayah nuaran tatatangkalan.

Kungsi dimuat dina  Koran Galura  

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s