Lemburkuring2007

Sumur Tujuh

5 Pairan

Di Sumur Tujuh
Prabu Siliwangi Disupata Jadi Lauk

IEU mah ukur versi urang Kuningan. Cenah waktu Prabu Siliwangidiudag-udag ku Kean Santang, saterusna disupata jadi lauk kancra di balong karamat Cibulan.

KEUR nu resep jarah ka tempat karamat, tangtu diantarana aya nu geus apal ka nu disebut sumur tujuh Cibulan. Perenahna di Desa Manis Kidul, Kacamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Malah, kapan henteu saeutik para pajabat atawa pangagung nagara nu ngahajakeun ngadon jarah ka eta tempat, nu oge ngarupakeun kawasan obyek wisata kulawarga.

Najan kawengku ku obyek wisata, nu jarah moal ngarasa kaganggu ku nu arulin. Sabab lokasina oge misah sarta katingker ku benteng deuih. Ngan lamun rek asup ka lokasi sumur tujuh kapaksa kudu ngaliwatan heula tempat ulin nu katelah kolam renang Cibulan.

Beda reujeung tempat karamat lianna, di sabudeureun sumur tujuh mah taya makam nu dikaramatkeun. Nya nu dianggap tempat karamat teh taya lian mangrupa tujuh sumur, nu lokasina henteu jauh antara sumur nu hiji jeung sumur karamat lianna. Aya nu disebut sumur Cimulud, sumur Cigandasoli, sumur Cigambuh, Sumur Cipasar, Sumur Ciwelut, Sumur Cibarerang jeung Sumur Cigoong.

Sumur Cimulud, disebut-sebut oge sumur kajayaan, ceuk nu percaya mah cenah ngandung karamat sangkan hirup meunang kajayaan. Ari sumur Cigandasoli dipercaya ngandung karamat keur kawaluyaan. Sumur Cigambuh mah keur kapangkatan. Teu saeutik jalma nu hayang naek pangkat ngadon sibeungeut di eta sumur.

Sumur Cipasar dipercaya keur kasalametan, sumur Ciwelut keur kamulyaan.

Tah cenah, lamun hayang geulis atawa kasep mah sibeungeutna teh di sumur Cibarerang. Hiji deui nya eta sumur Cigoong dipercaya keur kaagungan. Sakur sumur-sumur nu ditataan bieu, salian sok dipake sibeungeut ku sakur nu jarah, oge rea masarakat sabudeureun nu pirajeunan ngunjal cai ti sumur tujuh, nya eta keur ngamandian nu keur kakandungan tujuh bulan, kalawan boga harepan utun inji nu aya dina jero beuteung indungna jadi jalma nu soleh sarta aya mangfaatna keur bangsa jeung agama.

Kunanon pangna Sumur Tujuh dikaramatkeun? Nurutkeun Kuwu Balong (Kncen I) Sumur Tujuh Cibulan Kraton Manis, K.A Suhada (49), dijejeran ku dua Kuncen lianna nya eta Mama Engkin (50) jeung Juhana (40), saenyana henteu pukah tina sajarah Prabu Siliwangi. Ringkesan caritana mah kieu, Prabu siliwangi kungsi tatapa di eta tempat, nu lilana opat pulub poe opat puluh peuting. Nu dimaksud Prabu Siliwangi ku Suhada mah, nya eta Prabu Siliwangi III (Eyang Martasinga) ti Karajaan galuh Ciamis, nya eta putra Prabu Siliwangi II karajaan Pakuan Bogor. Da Prabu Siliwangi I mah, ceuk Suhada satuluyna, kapan Prabu Purbawisesa nu beh dituna Ciung Wanara. Tah, sarengsena tatapana Prabu Siliwangi di eta tempat kaluar cai ti tujuh sumur.

Malah ceuk salah sahiji riwayat, di eta tempat Prabu Siliwangi nu harita boga pasukan nu reana 1111 urang, satuluyna ngajanggelek jadi lodaya bodas. Eta teh sanggeus diudag-udag ku ingkang putra Prabu Kean Santang, nu boga maksud ngislamkeun ramana. Padahal, basa Prabu Kean Santang maluruh ramana kaditu-kadieu, Prabu siliwangi mah nyumput di satengahing para pasukanana, di hiji tempat nu kiwari disebut batu gajah, lelewek Cibulan.

Ceuk carita keneh, harita Prabu Kean Santang nyoba-nyoba nanyakeun ka sawatara pasukan, naha dimana cenah, bapana nyumputna. Dikitukeun teh, taya saurang oge pasukan nu wani wakca balaka. Ku sabab kitu, eta pasukan teh disupata ku Prabu Kean Santang nya eta ngarupakeun lauk kancra (lauk emas). Nepi ka kiwari dipercaya lauk nu aya di Cibulan teh minangka lauk kajajaden pasukan Prabu Siliwangi nu disupata ku Prabu Kean santang tea.

Mireungeuh para pasukanana nampa supata ti Prabu Kean Santang, Prabu Siliwangi lumpat sarta ngarupakeun Lodaya Bodas. Prabu Kean santang boga kayakinan yen nu jadi lodaya bodas teh bapana, atuh satuluyna Prabu Kean Santang nudag sarta janggelek ngarupakeun macan loreng.

Advertisements

5 thoughts on “Sumur Tujuh

  1. Neupangkeun abdikhara shasonn tipurwakarta

  2. Haturan. Kaleureusa simkuringmah hoyong pisan teurang kana seujarah seujarah sundatéh darumaos urang sunda..

  3. ditampi informasina

  4. hmmm…mugi2 sadayana aya di lebet lindungan allah swt

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s