Lemburkuring2007

Bedog Wali

Tunda talatah

Di Cibingbin

Panganten Lalaki
Mawa “Bedog Wali”

TEUING ti iraha mimitina. Ngan nu eces, tradisi kawinan di Cibingbin mah mun nganteurkeun panganten lalaki teh sok bari memekel bedog.
Di wewengkon Kacamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, aya tradisi nu tepi ka kiwari teu pareum-pareum. Eta tradisi, dikaitkeun jeung kabiasaan urang dinya dina mangsa nyerenkeun calon panganten lalaki (seserahan, seserenan). Ilaharna urang Kacamatan Cibingbin mah upama seserenan teh sok mawa bedog, nelahna teh tradisi “Bedog Wali”.
Cenah, eta teh minangka salasahiji sarat nu perlu dicumponan ku pihak kulawarga calon panganten lalaki. Malah baheula mah lamun dina waktuna seserahan, saupama rombongan calon panganten lalaki teu mawa bedog, bisa ngabolaykeun luamngsungna walimahan. Hartina dua calon panganten teu tulus rumah tangga.
Rada aneh puguh ge, naha nyerenkeun panganten teh bet kudu mawa bedog? Memang kitu ilaharna cenah, samalah bisa disebutkeun salasahiji tradisi masarakat Kacamatan Cibingbin, da sabagean gede masarakat di ieu wewengkon tungtung wetan Kabupaten Kuningan teh boga kabiasaan nu sarua.
Atuda geus bisa dipastikeun, mun aya nu kawinan di wewengkon Kacamatan Cibingbin, tangtu baris katempo salasaurang ti antara nu milu kana rombongan seserahan teh mawa bedog. Teu jadi pasualan saupamana calon panganten lalakina ti saluareun wewengkon Kacamatan Cibingbin atawa Kabupaten Kuningan..
Ari sual prak-prakanana seserahan mah, taya bedana samodel kailaharan umumna masarakat. Ceuk paribasa tea mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang, aya nu ngajingjing, nu nanggung, nu nanggeuy kitu deui nu ngagotong barang pikeun diserenkeun ka pihak kulawarga calon panganten awewe tea.
Ngudag kana kasang-tukangna, panganna urang Cibingbin boga tradisi mawa bedog dina ngalaksanakeun seserahan, saestuna warisan buhun tur nepi ka kiwari tetep dimumule, sabab ngemu palsafah lenyepaneun enggoning ngawisik diri utamana pikeun calon panganten.
Nurutkeun sawatara anggapan, eta tradisi teh minangka tatali paranti kolot baheula. Enya cenah, baheula lamun seserahan teh teu weleh mawa bedog. Lain nanaon cenah, atuda harita mah kaayaan teh sarwa walurat.
Teu mustahil, saupama dina hiji mangsa nu rek seserahan kudu nyorang jalan satapak, tegalan beh dituna leuweung nu rembet ku tatangkalan. Ku sabab kitu, perlu mawa bedog pikeun nyingraykeun nu sakirana ngahalangan jajalaneun nu rek disorang. Salian ti kitu, pikeun ngajaga balai bisi aya sasatoan nu ngaganggu dina mangsa lumakuna nu seserahan.
Nurutkeun Abah Ero (60), urang Desa Sindangjawa, Kacamatan Cibingbin, tradisi Bedog Wali teh minangka simbul jeung siloka lenyepaneun hususna pikeun dua calon panganten nu rek rendengan. Kecap bedog ceuk Abah Ero, lamun dikira-kira tapi nyata (kirata) wancahan tina dibebed (diatalian) sina ngajedog (cicing). Eta teh ditujulkeun pikeun dua calon panganten kudu bisa ngabeungkeut dua jiwa anu beda.
Beda sifat, adat, pamadegan jsb. Kudu bisa sabeungkeutan sangkan dina enggoning ngambah sagara rumah tangga teh, teu unggut kalinduan henteu gedag kaanginan, ajeg panceg teu kagoda ku itu reujeung ieu.
Pikeun lalaki nu geus ancrub lalayaran di sagara rumah tangga, cek abah Ero, kudu lir ibarat bedog nu geus disarangkaan. Disorenmake tali mungguh alus katempona. Beda jeung bedog nu ngagoler bari teu disarangkaan lamun kadupak atawa katajong kapan matak cilaka.
Nu matak teu kasebut bedog, saupana henteu seukeut, make perah, tali tur make sarangka. Aya babasan bedog manjing sarangka, lamun dipapandekeun ka calon panganten hiji gambaran yen rumah tangga teh ulah rek patukang tonggong, kudu sareundeuk saigel sabobot sapihanean.
Bedog teh diibaratkeun salaki, ari sarangkana nya eta pamajikan. Salaki kudu seukeut samodel bedog, seukeut di dieu mibanda harti kana hal anu hade. Lalaki kudu seukeut pikir, seukeut deuleu, seukeut reungeu jeung seukeut rasa. Sabalikna awewe, kudu narima kana kaayaan jeung bisa ngajeujeuhkeun kana widang usaha nu geus dilakonan ku salaki.,
Hal lian nu aya patalina ngeunaan Tradisi Bedog Wali, eta minangka pangajen atawa kaitineung pikeun kulawarga calon panganten awewe nu ceuk ilahrna ayeuna mah nya eta kadi perkawinan. Nu matak lamun geus ditarima ku kulawarga calon panganten awewe, eta bedog teh disimpen dihade-hade bisa oge dijieun hiasan pikeun pangeling-ngeling dina mungkas lalagasan.
Drs. Jatnika, S.H, M.Pd, paniten budaya di Kabupaten Kuningan, nyebutkeun, tradisi samodel “Bedog wali” nu mekar di Kacamatan Cibingbin, kaasup salasahiji tradisi nu mibanda ajen luhur. Saliwatan mah cek Jatnika, eta tradisi teh rada aneh sabab arang kapanggih di daerah lian. Ku kituna Jatnika miharep sangkan eta buday ulah nepika tumpur, sabab ngandung atikan nu hade hususna pikeun calon panganten. A. Mahrudin

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s