Lemburkuring2007

Batu Embok

Tunda talatah

Batu Embok Jaksa Manten
Dipake Sareat nu Hayang Boga Turunan

DI hareupeun imah salah saurang warga Kampung Cangkuang, Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan, aya batu buleud ngalogak. Keur nu henteu apal atawa kakara ngalanto ka lebah dinya saeutikna baris tumanya batu naon, naha ngahaja diteundeun ku nu boga imah keur papaes taman, da eta perenahna kabeneran deukeut taman jeung teras imah. Baris leuwih panasaran, sanggeus aya nu nyebutkeun yen eta teh nelah Batu Embok Jaksa Manten, hiji ngaran nu harib-harib reujeung ngaran jalma. Ngan hanjakal, taya katerangan nu nyebutkeun naon sababna eta batu dingaranan Embok Jaksa Manten. Nu jelas, ku nu percaya mah eta batu teh dianggap ngandung karamat, malah sok dipake cukang lantaran ku pasangan kulawarga nu hayang gancang-gancang boga turunan. Teuing kabeneran, da kabuktian rea pasangan kulawarga nu mangtaun-taun tacan kaparengkeun boga turunan, sareatna datang ka eta tempat, sawatara bulan ti harita pamajikanana ngandeng (kakandungan).

Ceuk urang Kampung Cangkuang, nepi ka kiwari aya keneh diantarana pasangan kulawarga nu ngahaja datang ka eta tempat, nya eta boga niat pikeun nyareatan sangkan sangkan gancang boga turunan, boh urang luareun daerah, malah aya nu ngahaja datang ti Cirebon, Bandung. Datangna teh  biasana malem Juma’ah Kaliwon, samemehna laporan heula ka juru pelihara (kuncen) jeung nu boga imah.   

Beda reujeung nu jarah ka makam karamat, cara-cara nu dilakukeun ku nu boga maksud nyareatan hayang boga turunan, di tembat Batu Embok Jaksa Manten teh saukur meresihan batu. Lamun eta batu geus beresih, tuluy  logakna dieusian cai herang, tuluy ditutupan sangkan henteu aya kokotor nu asup. Isukna kira wanci bada solat Jumaahan, caina diinum ku nu hayang boga turunan boh salakina boh pamajikanana.

Nurutkeun sawatara katerangan, Batu Embok Jaksa Manten teh geus nyampak ti jaman pra sajarah. Baheula mah, cenah, tacan aya wangunan imah, da kabehdieunakeun aya wangunan imah teh. Atuh nu boga imah oge henteu ngarasa kabeungbeuratan kuayana eta batu hareupeun imahna. Eta oge, cenah, kungsi aya nu miceun ka walungan, ngan Batu Embok Jaksa Manten nu geus dipiceun ka walungan teh, isukna geus nyampak deui di tempat asalna.

Singhoreng, lain saukur Batu Embok Jaksa Manten nu dikaramatkeun ku urang Cangkuang teh, sabab aya keneh batu-batu lianna saperti nu katelah Batu Pangcalikan jeung Batu Sembrani. Nu disebut Batu Pangcalikan mah ngariung dina lahan nu legana kurang leuwih lima bata (tumbak). Ari nu disebut Batu Sembrani, eta batu teh baheulana sok dipake nyangcang kuda piaraanana Adipati Kuningan, kusabab kitu nelah nepi ka kiwari disebut Batu Sembrani. Ngan batu Sembrani mah henteu dipiara, beda reujeung Batu Pangcalikan, pon kitu Batu Embok Jaksa Manten nu dipiara sacara husus ku juru pelihara. Pangna henteu kapiara, sabab Batu Sembrani mah aya dina lahan masarakat.

Batu-batu nu sacara umum dikaramatkeun di situs Cangkuang, moal bisa dipisahkeun reujeung saajarah mangsa katukang dina mangsa kapamingpinan Adipati Ewangga. Malah kapan ngaran Kampung Cangkuang oge nyokot tina ngaran salah saurang putra Adipati Ewangga nya eta Adipati Cangkuang. Kacaturkeun dina mangsa nyepeng kalungguhan minangka Adipati Kuningan, Adipati Ewangga, nyieun Pasanggrahan (tempat istirahat) nu oge dipake nyieun senjata saperti keris, pedang, tumbak, panah jeung senjata sejenna.

Tah, nu disebut Batu Pangcalikan teh kungsi dipake alat nyieun senjata saperti batu nu nangtung nu disebut oge batu paron, nya eta batu nu kungsi dipake ngamimitian nyieun senjata meja rapat, batu-batu nu ngentep rapih nya eta keur dipake diuk. Teu matakheran, lamun nepi ka nu nepi ka kiwari katelah batu pangcalikan nu ngandung harti tempat diuk (calik) atawa istirahatna Adipati Ewangga katut wadia balad.

 

        

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s