Lemburkuring2007

Guha Ciangkup

Tunda talatah

GUHA Ciangkup, nu perenhana di Desa Singkup, Kacamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, beunang disebutkeun beda reujeung guha-guha sejenna hususna nu aya di wewengkon Kabupaten Kuningan. Saupamana wae guha Indrakila di Desa/Kacamatan Karangkancana, Guha Walet di Desa Ciniru/Kacamatan Ciniru. Nu ngabedakeun teh tina bentukna nu henteu ngatarakeun yen eta ngarupakeun guha.

guha-singkup.jpgEta wa basa nu nulis ngahaja laha-loho ka lelewek Guha Ciangkup, mimitina ngarasa hemeng, sabab nu aya dina alam pikiran jeung kanyataan tetela jauh beda reujeung ijiran, kusabab nilik sabengbatan nu disebut guha ku urang Desa Singkup, tetela katangen ti luar mah saukur galitukna batu badag nu napel reujeung lemah sarta kahieuman ku tatangkalan, henteu jauh beda reujeung nu disebut sirah cai.

Memang, ceuk Marta (58) urang Desa Singkup, aya pantesna lamun lebah dinya kaasup sumber cai. Sabab kurang leuwih 10 meter ti Guha Ciangkup, aya wahangan leutik nu caina herang canembrang. Malah, saban poe rea urang Desa Singkup nu ngahaja ngunjal cai ti eta wahangan, sanajan saukur keur nginum. Da keur nyeuseuh atawa ngumbah wadah (gegeroh) mah cukup saukur cai nimba atawa nyedot ngagunakeun mesin ti sumur. Salian deet, oge caina mah sarua herang reujeung bisa diinum.

Kunaon bet ngunjal ti walungan? Ceuk sawatara ibu-ibu nu harita pareng pasarandog jeung Galura, basa maranehna tas ngala cai ti wahangan, cai ti hawangan karasana beda, leuwih ngeunah batan cai ti sumur. Jeungna deui, cai ti eta wahangan teh mawa kabarokahan pikeun kahirupan urang lembur, dianggapna wahangan karamat nu sakapeung sok dipatula patalikeun reujeung nu ngaranna Guha Ciangkup.

Memang, ceuk Marta , Guha Ciangkup teh ngarupakeun guha karamat boh ku urang Desa Singkup boh luareun daerah samodel Cirebon, Majalengka Indramayu. Malah, nepika kiwari rea urang luareun daerah nu ngahaja datang ka Guha Ciangkup, “seuseurna mah saban malem jumaah kaliwon, maranehna ngadon mandi di guha Ciangkup,” ceuk Marta, nu harita haat nganteur Galura ka Guha Ciangkup.

Sanajan Marta lain Kuncen, tapi saeutikna manehna apal ngeunaan kaayaan Guha Ciangkup. Ceuk Marta, biasana nu datang ka Guha Ciangkup, boga maksud nu tangtu samodel hayang gancang meunang jodo, naek pangkat, boga gawe, jeung rea-rea deui kaperluan. Maranehna saukur ngadon Mandi, di jero guha, da di jero guha teh aya cai samodel sumur. Nu rek mandi di Guha Ciangkup, biasana sok datang heula ka kuncen, nu satuluyna ku Kuncen dianteur nepi ka lawang guha.

Ngna nya kitu, nurutkeun sawatara warga, nu ngadon mandi teh sok ninggalkeun papakean urut mandi digantungkeun dina sasampayan tempat salin. Kituna teh teuing paraturan kuncen, duka memang ngahayang nu marandi, nu jelas mah katangen pakean urut mandi teh mani ngahunyud. “Sakieu mah henteu sabaraha, kapungkur mah pabalatak anggoan teh matak sareukseuk, ayeuna rada ngirangan margi nu mandi teh biasana sok make anggoan tilas nu mandi sejen satuluyna ditunda deui,” ceuk saurang warga nu narah disebut ngaranna.

Eta hal dienyakeun ku Kepala Desa (Kades) Singkup, E. Rustiah, malah Rustiah boga karep pikeun ngageuing kuncen sangkan merhatikeun kasehatan lingkungan sabudeureun. Lamun lingkungan geus beresih, nu datang ka Guha Singkup teh lain saukur nu boga maksud nu tangtu, tapi eta guha bisa dijadikeun obyek wisata sajarah atawa spiritual, nu bisa ngahasilkeun pikeun nunjel lumangsungna pangwangunan di Desa Singkup. Sabab eta guha teh henteu bisa dipisahkeun reujeung karuhun nu ngababak-babak desa nya eta Eyang Mangun Tapha, nu kiwari makamna dikaramatkeun, henteu jauh ti lokasi Guha Ciangkup.

Ceuk Rustiah, lamun dipiara Guha Ciangkup, mungkin kaasup salah sahiji obyek wisata nu boga lolongkrang pikeun dimekarkeun. Salian lokasina nu strategis, 30 meter ti i jalan raya Kacamatan Pasawahan, nu oge ngarupakeun jalur wisata Talaga Remis. Salian ti eta Guha Ciangkup boga daya tarik jeung kaunikan nu mandiri lamun dibandingkeun jeung lokasi wisata sejenna nu leuwih tiheula dibebenah. Unikna, samodel lawang guha nu katangen heureut, tapi sakumaha badagna jalma bisa asup ka eta guha. Pon kitu, di jero guha aya cai nu bisa dipake mandi,” Simkuring oge ngarasa helok, margi henteu terang prosesna, ujug-ujug aya di jero guha,” ceuk E. Rustiah.

Ciangkup teh, cenah, baheulana mah ngaran hiji gunung, nu ngarupakeun runtuyan Gunung Ciremai. Eta guha, ceuk sawatara katerangan, geus nyampak mangsa karaajaan Cempa (Cirebon), nu jadi papayung agung di eta karaajaan nya eta raja Jajengkara. Ari nu jadi patihna, nya eta katelah Patih Nurjaman. Nya patih Nurjaman pisan nu ngabangun Guha Ciangkup teh, basa inyana keur ngahaja ngalalana ka wewengkon Gunung Ciangkup.

Sajeroning Patih Nurjaman keur ngalalana di Gunung Ciangkup, pangeusi karajaan henteu ngeunah rasa, kusabab samiangna Patih Nurjaman ti karaton eta karajaan henteu taya beja jeung carita. Nya antukna Patih Nurjaman diteangan ku alona nya eta Sela Rasa. Sanggeus apal Patih Nurjaman miang ka Gunung Ciangkup, satuluyna Sela Rasa ngajugjug ka eta Gunung seja neangan patih Nurjaman, pamustunganana nu diteangan teh kapanggih keur nyieun guha di Gunung Ciangkup.

Sanajan Sela Rasa apal yen Patih Nurjaman aya di jero guha, tapi henteu gancang-gancang nepungan. Inyana ngadon diuk dina batu pipireun guha bari ngareungeukeun emangna nu keur mere pangaweruh ka murid-muridna nu ngarupakeun jin di jero guha.

Tapi ielmu Patih Nurjaman, taya hiji oge nu bisa katalar. Sabalikna, Sela Rasa nu mirengkeun ti luar apal naon rupa nu dikedalkeun ku pamanna, nu sakur nu ditepikeun Patih Nurjaman bisa katampa.

Kurang leuwih taun 1075 Masehi, aya saurang priyayi asal Dermayu (ayeuna Indramayu) nu luhung ku elmu jembar ku panalar nya eta katelah Eyang Mangun Tapha ngahaja datang ka Gunung Ciangkup. Inyana datang ka Gunung Ciangkup dibaturan ku Kuwu Cirebon, sarta boga tujuan ngadon tapa di Gunung Ciangkup. Sabada rengse tapa di Guha Ciangkup, inyana henteu mulih deui ka Indramayu, tapi hiji nyieun pakampungan nu disebut kampung Ciangkup nu kiwari ngajenggelek jadi desa Desa Singkup, nepika maotna sarta kiwari Makam Eyang Mangun Tapha teh henteu jauh ti Guha Singkup. Ajun MahrudinAdvertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s